தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட, முதலில் பெயர் எழுத்தில் தொடங்கும் பெயர்களைப் பாருங்கள்.

விரும்பிய பெயர் கிடைக்காவிட்டால், தொடர் எழுத்தில் தொடங்கும் பெயர்களைப் பாருங்கள்

நட்சத்திரம் பெயர் எழுத்து தொடர் எழுத்து
அசுவனி சு சே சோ செ சை
பரணி லி லு லே லோ சொ சௌ
கிருத்திகை
ரோகினி வி வு வா வீ
மிருகசீரீடம் வே வோ கா கி வை வொ
திருவாதிரை கு கூ கா
புனர்பூசம் கே கோ கெ கை
பூசம் கொ கௌ
ஆயில்யம் டி டூ டே டோ மெ மை
மகம் மி மு மெ மா மீ மு
பூரம் மோ டி டூ மொ மௌ
உத்திரம் டே டோ பி பா பி
அசதம் பூ பூ மே
சித்திரை பே ரி பை பௌ
சுவாதி ரூ ரே ரோ தா
விசாகம் தி து தே தோ தூ தை
அனுசம் நி நு நே நா நீ நூ
கேட்டை நோ பூ நே நை
மூலம் யே யோ பி பு யூ
பூராடம் பூ தா டா
உத்திராடம் பே போ
திருவோணம் கா கா கி கீ
அவிட்டம் கீ கு கூ ஞா கே
சதயம் கோ தோ தௌ
பூரட்டாதி தா தீ நோ நௌ
உத்திரட்டாதி து யா
ரேவதி தே தோ சி சா சீ