தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • அகக்கடல்

 • அகக்கண்ணன்

 • அகக்கதிர்

 • அகக்கலைஞன்

 • அகக்கீரன்

 • அகக்குன்றன்

 • அகக்குமரன்

 • அகக்கோ

 • அகக்கோன்

 • அகக்கோமான்

 • அகக்கோவன்

 • அகங்கிள்ளி

 • அகச்சுடரோன்

 • அகச்சுடர்

 • அகச்சுனை

 • அகச்சுனையான்

 • அகச்செம்மல்

 • அகச்செல்வன்

 • அகச்செழியன்

 • அகச்சேய்

 • அகச்சேரன்

 • அகச்சோலை

 • அகச்சோலையன்

 • அகச்சோழன்

 • அகத்தகை

 • அகத்தகையன்

 • அகத்தன்

 • அகத்தன்பன்

 • அகத்தம்பி

 • அகத்தரசன்

 • அகத்தரசு

 • அகத்தரியன்

 • அகத்தறிவன்

 • அகத்தறிவு

 • அகத்தழகன்

 • அகத்தழகு

 • அகத்தானையன்

 • அகத்தியன்

 • அகத்திருவன்

 • அகத்திறத்தன்

 • அகத்திறலோன்

 • அகத்திறல்

 • அகத்தீ

 • அகத்துணை

 • அகத்துணைவன்

 • அகத்துரை

 • அகத்துறை

 • அகத்தூயன்

 • அகத்தூயவன்

 • அகத்தூயோன்

 • அகத்தென்றல்

 • அகத்தெய்வம்

 • அகத்தேன்

 • அகத்தேறல்

 • அகத்தேவன்

 • அகத்தோணி

 • அகத்தோன்றல்

 • அகநம்பி

 • அகநல்லன்

 • அகநல்லோன்

 • அகநாடன்

 • அகநிலவன்

 • அகநிலவு

 • அகநெஞ்சன்

 • அகநெறியன்

 • அகநேயன்

 • அகநேரியன்

 • அகந்தூயன்

 • அகனன்பன்

 • அகனன்பு

 • அகனப்பன்

 • அகனமுதன்

 • அகனமுது

 • அகனம்பி

 • அகனரசன்

 • அகனரசு

 • அகனரியன்

 • அகனருவி

 • அகனறவன்

 • அகனறவோன்

 • அகனறிஞன்

 • அகனறிவன்

 • அகனறிவு

 • அகனலை

 • அகனல்லன்

 • அகனல்லோன்

 • அகனழகன்

 • அகனழகு

 • அகனாகன்

 • அகனாடன்

 • அகனாற்றலன்

 • அகனாற்றல்

 • அகனாளன்

 • அகனாழி

 • அகனாவன்

 • அகனிசை

 • அகனிசைஞன்

 • அகனினியன்

 • அகனின்பன்

 • அகனின்பம்

 • அகனிலவன்