தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வைகறை

 • வைகறைக்கதிரோன்

 • வைகறைப்பரிதி

 • வைகறையொளி

 • வைகறைவாணன்

 • வைகை

 • வைகைக்கிழான்

 • வைகைக்குமரன்

 • வைகைக்கோ

 • வைகைக்கோன்

 • வைகைக்கோமான்

 • வைகைச்சுடர்

 • வைகைச்செம்மல்

 • வைகைச்செல்வன்

 • வைகைத்தமிழ்

 • வைகைத்தென்றல்

 • வைகைத்தேவன்

 • வைகைநம்பி

 • வைகைநாடன்

 • வைகைநேயன்

 • வைகைப்பாண்டியன்

 • வைகைப்புலவன்

 • வைகைமன்னன்

 • வைகைமாறன்

 • வைகைமைந்தன்

 • வைகைமொழி

 • வைகையண்ணல்

 • வைகையமுதன்

 • வைகையரசன்

 • வைகையரசு

 • வைகையருவி

 • வைகையூரன்

 • வைகைவளவன்

 • வைகைவழுதி

 • வைகைவாணன்

 • வைகைவிறல்

 • வைகைவீரன்

 • வைகைவெற்பன்

 • வைகைவேங்கை

 • வைகைவேந்தன்

 • வைகைவேலன்

 • வைரமுத்து

 • வைரவன்

  வைரம் போன்றவன்