தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வேங்கை

 • வேங்கைக்கொடியோன்

 • வேங்கைத்தேவன்

 • வேங்கைநாடன்

 • வேங்கைநெஞ்சன்

 • வேங்கைநேயன்

 • வேங்கைப்புலி

 • வேங்கைமலை

 • வேங்கைமலையன்

 • வேங்கைமானன்

 • வேங்கைமார்பன்

 • வேங்கைமாறன்

 • வேங்கையன்

 • வேங்கைவண்ணன்

 • வேங்கைவளவன்

 • வேங்கைவழுதி

 • வேங்கைவாணன்

 • வேங்கைவீரன்

 • வேங்கைவெற்பன்

 • வேங்கைவேந்தன்

 • வேட்கோ

 • வேட்கோன்

 • வேண்மகன்

 • வேண்மணி

 • வேண்மதி

 • வேண்மன்னன்

 • வேண்மருகன்

 • வேண்மருதன்

 • வேண்மறவன்

 • வேண்மலை

 • வேண்மலையன்

 • வேண்மல்லன்

 • வேண்மழவன்

 • வேண்மா

 • வேண்மாண்பன்

 • வேண்மானன்

 • வேண்மார்பன்

 • வேண்மாறன்

 • வேந்தனார்

 • வேந்தன்

 • வேந்தர்வேந்தன்

 • வேம்பனம்பி

 • வேம்பனாடன்

 • வேம்பன்

 • வேம்பன்மணி

 • வேம்பன்மாறன்

 • வேம்பன்முடி

 • வேம்பன்முத்தன்

 • வேம்பன்முத்து

 • வேம்பன்முரசு

 • வேம்பன்மைந்தன்

 • வேம்பன்வழுதி

 • வேம்பையன்

 • வேயோன்

 • வேரனம்பி

 • வேரனாடன்

 • வேரற்காடன்

 • வேரலமுதன்

 • வேரலமுது

 • வேரலிசை

 • வேரலூரன்

 • வேரலொலி

 • வேரல்

  மூங்கில்

 • வேலண்ணல்

 • வேலன்

 • வேலன்பன்

 • வேலப்பன்

 • வேலமுதன்

 • வேலரசன்

 • வேலரசு

 • வேலருவி

 • வேலறிஞன்

 • வேலறிவன்

 • வேலவன்

 • வேலாளன்

 • வேலுப்பிள்ளை

 • வேலூரன்

 • வேலெழிலன்

 • வேலெழிலோன்

 • வேலேந்தல்

 • வேலேந்தி

 • வேலையன்

 • வேலொளி

 • வேலோன்

 • வேல்

 • வேல்முருகன்

 • வேல்முருகு

 • வேல்வண்ணன்

 • வேல்வலவன்

 • வேல்வளநாடன்

 • வேல்வளவன்

 • வேல்வழுதி

 • வேல்வீரன்

 • வேல்வெற்பன்

 • வேல்வேங்கை

 • வேல்வேந்தன்

 • வேளண்ணல்

 • வேளன்

 • வேளன்பன்

 • வேளப்பன்

 • வேளமுதன்