தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வெங்கதிரோன்

 • வெங்கதிர்

 • வெஞ்சுடரோன்

 • வெஞ்சுடர்

 • வெடி

  பிளவடைதல்

 • வெடியரசன்

 • வெண்கதிர்

 • வெண்குன்றன்

 • வெண்கோ

 • வெண்கோடன்

 • வெண்கோன்

 • வெண்கோமான்

 • வெண்கோவன்

 • வெண்சுடர்

 • வெண்ணி

  சோழநாட்டூர்

 • வெண்ணிக்குமரன்

 • வெண்ணிச்செம்மல்

 • வெண்ணிச்செல்வன்

 • வெண்ணிச்செழியன்

 • வெண்ணிப்புகழன்

 • வெண்ணிப்புலவன்

 • வெண்ணிப்பொருநன்

 • வெண்ணிப்பொருப்பன்

 • வெண்ணிமன்னன்

 • வெண்ணிமறவன்

 • வெண்ணிமாறன்

 • வெண்ணிமைந்தன்

 • வெண்ணியரசன்

 • வெண்ணியூரன்

 • வெண்ணிலவன்

 • வெண்ணிவிறல்

 • வெண்ணிவீரன்

 • வெண்ணெஞ்சன்

 • வெண்பரிதி

 • வெண்பிறை

 • வெண்மணி

 • வெண்மதி

 • வெண்மலை

 • வெண்மலையன்

 • வெண்முகிலன்

 • வெண்முத்தன்

 • வெண்முத்து

 • வெண்மை

  வெள்ளை

 • வெந்திறத்தன்

 • வெந்திறலோன்

 • வெந்திறல்

 • வென்றி

  வெற்றியுடையன்

 • வென்றியன்

  வெற்றியுடையன்

 • வெம்பகலோன்

 • வெம்பரிதி

 • வெம்மை

  வெப்பம், விருப்பம்

 • வெற்பன்

 • வெற்பரசன்

 • வெற்பரசு

 • வெற்பருவி

 • வெற்பழகன்

 • வெற்பாளன்

 • வெற்பு

 • வெற்புக்கோன்

 • வெற்புச்சென்னி

 • வெற்புச்செம்மல்

 • வெற்புச்செல்வன்

 • வெற்புச்செழியன்

 • வெற்புச்சேய்

 • வெற்புச்சேரன்

 • வெற்புச்சோழன்

 • வெற்புநாடன்

 • வெற்புநிலவன்

 • வெற்புநெஞ்சன்

 • வெற்புநேயன்

 • வெற்புமகன்

 • வெற்புமணி

 • வெற்புமதி

 • வெற்புமன்னன்

 • வெற்புமருகன்

 • வெற்புமறவன்

 • வெற்புமல்லன்

 • வெற்புமானன்

 • வெற்புமார்பன்

 • வெற்புமாறன்

 • வெற்புமுகிலன்

 • வெற்புமுதல்வன்

 • வெற்புமுத்தன்

 • வெற்புமுருகன்

 • வெற்புவீரன்

 • வெற்புவேந்தன்

 • வெற்புவேலன்

 • வெற்புவேலோன்

 • வெற்புவேல்

 • வெற்பெழிலன்

 • வெற்பெழிலோன்

 • வெற்றி

 • வெற்றிகொண்டான்

 • வெற்றிக்குன்றன்

 • வெற்றிக்குமரன்

 • வெற்றிக்குரிசில்

 • வெற்றிக்கூத்தன்

 • வெற்றிக்கொடியோன்

 • வெற்றிக்கோ

 • வெற்றிக்கோடன்

 • வெற்றிக்கோன்