தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வீணை

 • வீணைக்கடல்

 • வீணைக்கலைஞன்

 • வீணைக்காவலன்

 • வீணைக்குரிசில்

 • வீணைக்கொடியோன்

 • வீணைக்கோ

 • வீணைக்கோன்

 • வீணைக்கோமான்

 • வீணைக்கோவன்

 • வீணைச்சுடரோன்

 • வீணைச்சுடர்

 • வீணைச்சென்னி

 • வீணைச்செம்மல்

 • வீணைச்செல்வன்

 • வீணைச்செழியன்

 • வீணைச்சேய்

 • வீணைத்திறத்தன்

 • வீணைத்திறலோன்

 • வீணைத்திறல்

 • வீணைத்துரை

 • வீணைத்தேவன்

 • வீணைநாகன்

 • வீணைநேயன்

 • வீணைப்புகழன்

 • வீணைப்புலவன்

 • வீணைமன்னன்

 • வீணைமாறன்

 • வீணைமுதல்வன்

 • வீணைமைந்தன்

 • வீணையன்

 • வீணையன்பன்

 • வீணையப்பன்

 • வீணையமுதன்

 • வீணையரசன்

 • வீணையரசு

 • வீணையருவி

 • வீணையாளன்

 • வீணையாழி

 • வீணையிசை

 • வீணையினியன்

 • வீணையின்பன்

 • வீணையேந்தி

 • வீணையொலி

 • வீணைவீரன்

 • வீணைவேந்தன்

 • வீரக்கடல்

 • வீரக்கணை

 • வீரக்கதிர்

 • வீரக்குடிமகன்

 • வீரக்குன்றன்

 • வீரக்குமரன்

 • வீரக்குரிசில்

 • வீரக்கொடி

 • வீரக்கோ

 • வீரக்கோடன்

 • வீரக்கோதை

 • வீரக்கோன்

 • வீரக்கோமான்

 • வீரக்கோவன்

 • வீரச்சுடரோன்

 • வீரச்சுடர்

 • வீரச்சென்னி

 • வீரச்செம்மல்

 • வீரச்செல்வன்

 • வீரச்செழியன்

 • வீரச்சேய்

 • வீரச்சேரன்

 • வீரச்சோழன்

 • வீரத்தமிழன்

 • வீரத்தம்பி

 • வீரத்தாரன்

 • வீரத்திருவன்

 • வீரத்திறத்தன்

 • வீரத்திறலோன்

 • வீரத்திறல்

 • வீரத்துரை

 • வீரத்தேவன்

 • வீரத்தோன்றல்

 • வீரநம்பி

 • வீரநாகன்

 • வீரநாடன்

 • வீரநெஞ்சன்

 • வீரநேயன்

 • வீரன்

 • வீரப்பன்

 • வீரப்பாண்டியன்

 • வீரப்புகழன்

 • வீரப்புயலன்

 • வீரப்புயல்

 • வீரப்புலவன்

 • வீரமகன்

 • வீரமணி

 • வீரமதி

 • வீரமன்னன்

 • வீரமருகன்

 • வீரமருதன்

 • வீரமறவன்

 • வீரமலை

 • வீரமலையன்

 • வீரமல்லன்