தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • விடியனம்பி

 • விடியனாடன்

 • விடியற்கதிரோன்

 • விடியற்சுடர்

 • விடியலிசை

 • விடியலூரன்

 • விடியலேறு

 • விடியலொலி

 • விடியலொளி

 • விடியல்

 • விடியல்வழுதி

 • விடியல்வாணன்

 • விடியல்விரும்பி

 • விடியல்வேந்தன்

 • விடுதலை

 • விடுதலைநம்பி

 • விடுதலைவிரும்பி

 • விடுதலைவேந்தன்

 • விண்

  வானம்

 • விண்ணகன்

 • விண்ணவன்

 • விண்ணொளி

 • விண்மணி

 • விருந்தன்

 • விருந்து

 • விறன்மகன்

 • விறன்மணி

 • விறன்மலை

 • விறன்மாறன்

 • விறன்முரசு

 • விறற்குன்றன்

 • விறற்குமரன்

 • விறற்சுடர்

 • விறற்செல்வன்

 • விறலண்ணல்

 • விறலன்

 • விறலப்பன்

 • விறலரசன்

 • விறலரசு

 • விறலழகன்

 • விறலூரன்

 • விறலெழிலன்

 • விறலோன்

 • விறல்

 • விறல்வீரன்

 • விறல்வேங்கை

 • விறல்வேந்தன்

 • விறல்வேலன்

 • விறல்வேலோன்

 • விறல்வேல்

 • விற்கொடியோன்

 • வில்

 • வில்யாழோன்

 • வில்லண்ணல்

 • வில்லப்பன்

 • வில்லரசன்

 • வில்லரசு

 • வில்லழகன்

 • வில்லவன்

 • வில்லவன்கோதை

 • வில்லாற்றல்

 • வில்லாளன்

 • வில்லூரன்

 • வில்லேந்தி

 • வில்லேருழவன்

 • வில்லோன்

  வில்லனையவன், வில்லையுடையவன்

 • வில்வல்லோன்

 • வில்வளத்தன்

 • வில்வாணன்

 • வில்வீரன்

 • வில்வேந்தன்

 • விளம்பி

 • விளம்பிநாகன்

 • விளம்பு

  சொல்லுதல்

 • விழி

  கண்

 • விழிமணியன்

 • விழியன்

 • விழியழகன்

 • விழியெழிலன்

 • விழியெழிலோன்

 • விழிவண்ணன்