தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • வாகரை

  ஓரூர்

 • வாகரைக்காவலன்

 • வாகரைக்கிள்ளி

 • வாகரைக்கிழான்

 • வாகரைக்குமரன்

 • வாகரைக்கூத்தன்

 • வாகரைக்கேள்வன்

 • வாகரைச்சீரன்

 • வாகரைச்சுடரோன்

 • வாகரைச்சுடர்

 • வாகரைச்செம்மல்

 • வாகரைச்செல்வன்

 • வாகரைச்சேய்

 • வாகரைத்தம்பி

 • வாகரைத்துரை

 • வாகரைத்தேவன்

 • வாகரைத்தோன்றல்

 • வாகரைத்தோழன்

 • வாகரைநம்பி

 • வாகரைநல்லன்

 • வாகரைநாடன்

 • வாகரைநேயன்

 • வாகரைப்புலவன்

 • வாகரைப்பொழிலன்

 • வாகரைமணி

 • வாகரைமதி

 • வாகரைமானன்

 • வாகரைமாறன்

 • வாகரைமுதல்வன்

 • வாகரைமுத்தன்

 • வாகரைமுத்து

 • வாகரைமுருகன்

 • வாகரைமுருகு

 • வாகரைமைந்தன்

 • வாகரைய10ரன்

 • வாகரையண்ணல்

 • வாகரையன்

 • வாகரையன்பன்

 • வாகரையப்பன்

 • வாகரையரசன்

 • வாகரையரசு

 • வாகரையழகன்

 • வாகரையான்

 • வாகரைவளவன்

 • வாகரைவாளன்

 • வாகரைவிறல்

 • வாகரைவீரன்

 • வாகரைவெற்பன்

 • வாகரைவேந்தன்

 • வாகரைவேலன்

 • வாகரைவேலோன்

 • வாகரைவேல்

 • வாகை

 • வாகைக்குமரன்

 • வாகைக்கோ

 • வாகைக்கோதை

 • வாகைக்கோன்

 • வாகைக்கோமான்

 • வாகைக்கோவன்

 • வாகைசூடி

 • வாகைச்சுடர்

 • வாகைச்சென்னி

 • வாகைச்செல்வன்

 • வாகைச்செழியன்

 • வாகைச்சேரன்

 • வாகைச்சோழன்

 • வாகைத்தம்பி

 • வாகைத்துரை

 • வாகைத்தேவன்

 • வாகைநம்பி

 • வாகைநாடன்

 • வாகைநிலவன்

 • வாகைநெஞ்சன்

 • வாகைநேயன்

 • வாகைப்புகழன்

 • வாகைமகன்

 • வாகைமணி

 • வாகைமன்னன்

 • வாகைமருகன்

 • வாகைமருதன்

 • வாகைமறவன்

 • வாகைமலை

 • வாகைமலையன்

 • வாகைமல்லன்

 • வாகைமாண்பன்

 • வாகைமானன்

 • வாகைமார்பன்

 • வாகைமாறன்

 • வாகைமுகன்

 • வாகைமுதல்வன்

 • வாகைமுரசு

 • வாகைமுருகன்

 • வாகைமைந்தன்

 • வாகைய10ரான்

 • வாகையண்ணல்

 • வாகையன்

 • வாகையப்பன்

 • வாகையரசன்

 • வாகையரசு

 • வாகையாளன்

 • வாகைவாணன்