தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • யானை

  ஒருவிலங்கு

 • யானைநாடன்

 • யானையாற்றலன்

 • யானையூரன்

 • யானைவலவன்

 • யானைவளத்தன்

 • யாழடியான்

 • யாழண்ணல்

 • யாழன்

 • யாழன்பன்

 • யாழப்பன்

 • யாழமுதன்

 • யாழமுது

 • யாழரசன்

 • யாழரசு

 • யாழருவி

 • யாழறவோன்

 • யாழறிஞன்

 • யாழலை

 • யாழழகன்

 • யாழழகு

 • யாழழெளிலன்

 • யாழவன்

 • யாழவர்கோன்

 • யாழிசை

 • யாழினியன்

 • யாழின்பன்

 • யாழூரன்

 • யாழெளினி

 • யாழெளிலோன்

 • யாழேந்தல்

 • யாழேந்தி

 • யாழையன்

 • யாழோன்

 • யாழ்

  நரம்பிசைக்கருவி, ஓரிடப்பெயர்

 • யாழ்க்கதிரன்

 • யாழ்க்கதிரவன்

 • யாழ்க்கதிரோன்

 • யாழ்க்கதிர்

 • யாழ்க்கலைஞன்

 • யாழ்க்குன்றன்

 • யாழ்க்குமரன்

 • யாழ்க்குரிசில்

 • யாழ்க்கொடியோன்

 • யாழ்க்கோ

 • யாழ்க்கோன்

 • யாழ்க்கோமான்

 • யாழ்க்கோவன்

 • யாழ்ச்சுடரோன்

 • யாழ்ச்சுடர்

 • யாழ்ச்செம்மல்

 • யாழ்ச்செல்வன்

 • யாழ்ச்செழியன்

 • யாழ்ச்சேய்

 • யாழ்ச்சேரன்

 • யாழ்ச்சோழன்

 • யாழ்த்தகையன்

 • யாழ்த்தமிழன்

 • யாழ்த்தமிழ்

 • யாழ்த்தம்பி

 • யாழ்த்திருவன்

 • யாழ்த்திறத்தன்

 • யாழ்த்திறலோன்

 • யாழ்த்திறல்

 • யாழ்த்துணை

 • யாழ்த்துணைவன்

 • யாழ்த்துரை

 • யாழ்த்தூயோன்

 • யாழ்த்தென்றல்

 • யாழ்த்தேவன்

 • யாழ்த்தோன்றல்

 • யாழ்நம்பி

 • யாழ்நல்லோன்

 • யாழ்நாடன்

 • யாழ்நிலவன்

 • யாழ்நெஞ்சன்

 • யாழ்நேயன்

 • யாழ்நேரியன்

 • யாழ்பாடி

 • யாழ்பொறையன்

 • யாழ்ப்பரிதி

 • யாழ்ப்பாடி

 • யாழ்ப்பாணன்

 • யாழ்ப்பாவலன்

 • யாழ்ப்பிறை

 • யாழ்ப்புகழன்

 • யாழ்ப்புரவலன்

 • யாழ்ப்புலவன்

 • யாழ்ப்பெரியன்

 • யாழ்ப்பொன்னன்

 • யாழ்ப்பொறை

 • யாழ்ப்பொழிலன்

 • யாழ்மகன்

 • யாழ்மணி

 • யாழ்மதி

 • யாழ்மன்னன்

 • யாழ்மருகன்

 • யாழ்மருதன்

 • யாழ்மறவன்

 • யாழ்மலை

 • யாழ்மலையன்