தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மகன்

  ஆண்மகவு, ஆடவன்

 • மகிளொலி

 • மகிழண்ணல்

 • மகிழன்பன்

 • மகிழப்பன்

 • மகிழரசன்

 • மகிழரசு

 • மகிழருவி

 • மகிழூரன்

 • மகிழையன்

 • மகிழ்

  உவகை, ஒருமரம்

 • மகிழ்கோ

 • மகிழ்நன்

 • மகிழ்நம்பி

 • மகிழ்நாடன்

 • மகிழ்நிலவன்

 • மகிழ்நெஞ்சன்

 • மகிழ்ந்தன்

  மகிழ்ச்சிக்கு உரியவன்

 • மகிழ்மணி

 • மகிழ்மதி

 • மகிழ்மாறன்

 • மகிழ்வாணன்

 • மங்கை

  பெண்

 • மங்கைமணாளன்

 • மணத்தம்பி

 • மணமலை

 • மணமுரசு

 • மணம்

  நாற்றம்

 • மணவரசு

 • மணவழகன்

 • மணவாளன்

 • மணாளன்

 • மணி

 • மணிக்கொடி

 • மணிச்சுடரோன்

 • மணிச்சுடர்

 • மணிச்செல்வன்

 • மணித்தாரான்

 • மணிநாடன்

 • மணிநிலவன்

 • மணிமலை

 • மணிமலையன்

 • மணிமாறன்

 • மணிமுடி

 • மணிமுத்தன்

 • மணிமுத்து

 • மணிமுரசு

 • மணிமொழி

 • மணிமொழியன்

 • மணிமொழியான்

 • மணியன்

 • மணியன்பன்

 • மணியரசன்

 • மணியருவி

 • மணியழகன்

 • மணியுருவன்

 • மணியூரான்

 • மணியையன்

 • மணியொளி

 • மணிவண்ணன்

 • மண்

  நிலம்

 • மண்ணன்பன்

 • மண்ணரசன்

 • மண்ணாளன்

 • மண்ணின்பன்

 • மண்ணேயன்

 • மண்ணொளியன்

 • மண்பித்தன்

 • மண்மாண்பன்

 • மண்வலவன்

 • மண்வளத்தன்

 • மண்வாணன்

 • மண்வேந்தன்

 • மதி

 • மதிக்கதிர்

 • மதிசூடி

 • மதிச்சுடர்

 • மதிச்செல்வன்

 • மதிமுகன்

 • மதியமுதன்

 • மதியரசன்

 • மதியரசு

 • மதியழகன்

 • மதியினியன்

 • மதியின்பன்

 • மதியூரன்

 • மதியெழினி

 • மதியெழிலன்

 • மதியெழிலோன்

 • மதியேந்தி

 • மதிவண்ணன்

 • மதிவாணன்

 • மனம்

 • மனை

  வீடு, வீட்டுக்கான நிலம், மனைவி

 • மனைச்செல்வன்

 • மனைத்திருவன்

 • மனைமாண்பன்

 • மனையாளன்

 • மனைவளத்தன்

 • மன்

  அரசன், நிலைபேறு

 • மன்சுடரோன்