தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
  • மௌவற்காடன்

  • மௌவற்கோதை

  • மௌவற்சோலை

  • மௌவற்சோலையன்

  • மௌவற்பித்தன்

  • மௌவற்பொழிலன்

  • மௌவலூரன்

  • மௌவலொளி

  • மௌவல்