தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மொழி

  மொழி

 • மொழிக்காவலன்

 • மொழிக்குன்றன்

 • மொழிக்கோடன்

 • மொழிக்கோதை

 • மொழிக்கோன்

 • மொழிக்கோமான்

 • மொழிக்கோவன்

 • மொழிச்சீரன்

 • மொழிச்சுடரோன்

 • மொழிச்சுடர்

 • மொழித்தகை

 • மொழித்தகையன்

 • மொழித்திறலோன்

 • மொழித்திறல்

 • மொழித்தென்றல்

 • மொழித்தோன்றல்

 • மொழிநேயன்

 • மொழிப்பித்தன்

 • மொழியன்பன்

 • மொழியன்பு

 • மொழியமுதன்

 • மொழியரசன்

 • மொழியரசு

 • மொழியருவி

 • மொழியறிஞன்

 • மொழியறிவன்

 • மொழியறிவு

 • மொழியழகன்

 • மொழியாற்றலன்

 • மொழியாளன்

 • மொழியினியன்

 • மொழியின்பன்

 • மொழியெழிலன்

 • மொழியெழிலோன்

 • மொழியேந்தி

 • மொழிவண்ணன்

 • மொழிவலவன்

 • மொழிவல்லோன்

 • மொழிவளத்தன்

 • மொழிவாணன்

 • மொழிவிளம்பி

 • மொழிவேந்தன்

 • மொழிவேள்