தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மை

  கருமை, இளமை

 • மைந்தன்

 • மையழகன்

 • மையழகு

 • மையுருவன்

 • மையெழிலன்

 • மையெழிலோன்

 • மைவண்ணன்

 • மைவளத்தன்