தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மேகநாதன்

 • மேடு

  உயர்வு, உயர்வு நிலம்

 • மேட்டுச்சோலையன்

 • மேட்டுநாடன்

 • மேட்டூரன்

 • மேதையன்

 • மேன்மை

  சிறப்பு, உயர்வு

 • மேன்மையன்

 • மேன்மையாளன்

 • மேலவன்

 • மேலோன்

 • மேழி

 • மேழித்துரை

 • மேழித்தேவன்

 • மேழிநம்பி

 • மேழிநாடன்

 • மேழியரசன்

 • மேழியாளன்

 • மேழியூரன்

 • மேழியேந்தி