தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மென்னெஞ்சன்

 • மென்முறுவல்

 • மென்மை

  இளமை

 • மென்மையன்

 • மென்மொழி

 • மெயவற்பொழில்

 • மெய்

  உண்மை

 • மெய்கண்டான்

 • மெய்ச்சுடர்

 • மெய்ச்செல்வன்

 • மெய்த்திறல்

 • மெய்ந்நம்பி

 • மெய்ந்நாடன்

 • மெய்ந்நெஞ்சன்

 • மெய்ந்நேயன்

 • மெய்ப்புகழன்

 • மெய்ப்புலவன்

 • மெய்ப்பொருள்

 • மெய்ப்பொறை

 • மெய்ம்மணி

 • மெய்ம்முகன்

 • மெய்ம்முதல்வன்

 • மெய்ம்முத்து

 • மெய்ம்மொழி

 • மெய்யன்

 • மெய்யன் வழுதி

 • மெய்யன்பன்

 • மெய்யப்பன்

 • மெய்யரசன்

 • மெய்யறிவன்

 • மெய்யறிவு

 • மெய்யழகன்

 • மெய்யாற்றல்

 • மெய்யாளன்

 • மெய்யின்பன்

 • மெய்யொளி

 • மெய்வண்ணன்

 • மெய்வளவன்

 • மெய்வழுதி

 • மெய்வாணன்

 • மெய்விளம்பி

 • மெய்வீரன்

 • மெய்வேங்கை

 • மெய்வேந்தன்