தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மூக்கு

  உடலுறுப்பு

 • மூக்கையன்

 • மூக்கையா

 • மூதறிஞன்

 • மூதூhக்குமரன்

 • மூதூரண்ணல்

 • மூதூரன்

 • மூதூரன்பன்

 • மூதூரப்பன்

 • மூதூரமுதன்

 • மூதூரரசன்

 • மூதூரறிஞன்

 • மூதூரழகன்

 • மூதூரினியன்

 • மூதூரின்பன்

 • மூதூரெழினி

 • மூதூரெழிலன்

 • மூதூரெழிலோன்

 • மூதூரேந்தல்

 • மூதூரையன்

 • மூதூர்

  ஓரூர்

 • மூதூர்க்கதிர்

 • மூதூர்க்கனல்

 • மூதூர்க்கனி

 • மூதூர்க்காவலன்

 • மூதூர்க்கிழான்

 • மூதூர்க்குன்றன்

 • மூதூர்க்கூத்தன்

 • மூதூர்க்கேள்வன்

 • மூதூர்க்கோடன்

 • மூதூர்க்கோன்

 • மூதூர்க்கோமான்

 • மூதூர்க்கோவன்

 • மூதூர்ச்சுடர்

 • மூதூர்ச்செம்மல்

 • மூதூர்ச்செல்வன்

 • மூதூர்த்திருவன்

 • மூதூர்த்திறலோன்

 • மூதூர்த்திறல்

 • மூதூர்த்துரை

 • மூதூர்த்தென்றல்

 • மூதூர்த்தேவன்

 • மூதூர்த்தோன்றல்

 • மூதூர்நம்பி

 • மூதூர்நாடன்

 • மூதூர்நிலவன்

 • மூதூர்நேயன்

 • மூதூர்ப்பாவலன்

 • மூதூர்ப்பித்தன்

 • மூதூர்ப்புகழன்

 • மூதூர்ப்புலவன்

 • மூதூர்ப்பொன்னன்

 • மூதூர்ப்பொறை

 • மூதூர்ப்பொறையன்

 • மூதூர்ப்பொழிலன்

 • மூதூர்ப்பொழில்

 • மூதூர்மணி

 • மூதூர்மதி

 • மூதூர்மன்னன்

 • மூதூர்மருதன்

 • மூதூர்மறவன்

 • மூதூர்மல்லன்

 • மூதூர்மழவன்

 • மூதூர்மாண்பன்

 • மூதூர்மாறன்

 • மூதூர்முதல்வன்

 • மூதூர்முத்தன்

 • மூதூர்முத்து

 • மூதூர்முருகன்

 • மூதூர்மைந்தன்

 • மூதூர்வண்ணன்

 • மூதூர்வலவன்

 • மூதூர்வளத்தன்

 • மூதூர்வளவன்

 • மூதூர்வழுதி

 • மூதூர்வாணன்

 • மூதூர்விறல்

 • மூதூர்வீரன்

 • மூதூர்வேந்தன்

 • மூதூர்வேலன்

 • மூதூர்வேள்

 • மூலங்கிழார்

 • மூவேந்தன்