தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • முகன்

  முகத்தையுடையவன்

 • முகிலகன்

 • முகிலன்

 • முகிலமுதன்

 • முகிலமுது

 • முகிலரசன்

 • முகிலரசு

 • முகிலழகு

 • முகிலினியன்

 • முகிலின்பன்

 • முகிலுருவன்

 • முகிலூரன்

 • முகிலூரான்

 • முகிலூரோன்

 • முகிலெழிலன்

 • முகிலெழிலோன்

 • முகில்

 • முகில்வண்ணன்

 • முகில்வளத்தன்

 • முகில்வளவன்

 • முகில்வள்ளல்

 • முகில்வாணன்

 • முகில்வெற்பன்

 • முகில்வேந்தன்

 • முகிழலகன்

 • முக்கண்ணன்

 • முச்சுடர்

 • முடி

  தலையணி

 • முடிசூடி

 • முடிச்சேரன்

 • முடிச்சோழன்

 • முடிநாடன்

 • முடிமணி

 • முடிமன்னன்

 • முடிமாறன்

 • முடிமுத்தன்

 • முடிமுத்து

 • முடியரசன்

 • முடியரசு

 • முடியூரன்

 • முடியேந்தி

 • முடிவண்ணன்

 • முடிவாணன்

 • முடிவேந்தன்

 • முதனாடன்

 • முதன்மை

  முன்மை

 • முதன்மைநம்பி

 • முதன்மையன்

 • முதன்மையரசு

 • முதன்மையறிவன்

 • முதன்மையொளி

 • முதற்பிறை

 • முதலப்பன்

 • முதலூரன்

 • முதல்வன்

 • முதல்வழுதி

 • முதிர்கதிர்

 • முதிர்சுடர்

 • முதிர்மணி

 • முதிர்முத்து

 • முதுகுன்றன்

 • முதுநாடன்

 • முதுநெறியன்

 • முதுமலை

 • முதுமலையன்

 • முதுமை

  மூப்பு, பழமை

 • முதுவளத்தன்

 • முதுவளநாடன்

 • முதுவழுதி

 • முத்தன்

 • முத்தப்பன்

 • முத்தமிழன்

 • முத்தமிழரசன்

 • முத்தமிழரசு

 • முத்தமிழ்

 • முத்தரசன்

 • முத்தரசு

 • முத்தழகன்

 • முத்தழகு

 • முத்து

 • முத்துக்கண்ணன்

 • முத்துக்கருப்பன்

 • முத்துக்குமரன்

 • முத்துக்கூத்தன்

 • முத்துக்கோன்

 • முத்துச்செல்வன்

 • முத்துச்செழியன்

 • முத்துத்தம்பி

 • முத்துத்தேவன்

 • முத்துநாடன்

 • முத்துநிலவன்

 • முத்துப்பாண்டி

 • முத்துப்பாண்டியன்

 • முத்துமணி

 • முத்துமதி

 • முத்துமார்பன்

 • முத்துமாறன்

 • முத்துவண்ணன்

 • முத்துவளத்தன்

 • முத்துவளநாடன்

 • முத்துவளவன்