தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மீனகன்

 • மீனக்கொடியோன்

 • மீனனொளி

 • மீனன்

 • மீனமுதன்

 • மீனரசன்

 • மீனரசு

 • மீனழகன்

 • மீனவன்

 • மீனாளன்

 • மீனாளி

 • மீனாழி

 • மீனூரன்

 • மீனூரான்

 • மீனூரோன்

 • மீனெழிலன்

 • மீனெழிலோன்

 • மீன்

  விண்மீன், நீர்மீன்