தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மிகு

  கூடுதல்

 • மிகுதகை

 • மிகுதகையன்

 • மிகுதிறலன்

 • மிகுதிறல்

 • மிகுபுகழன்

 • மிகுபுகழோன்

 • மின்

  மின்னல்

 • மின்னலன்

 • மின்னல்

 • மின்னாற்றல்

 • மின்னிசை

 • மின்னொலி

 • மின்னொளி

 • மின்வலு

 • மிளிர்

  மிளிர்பவன்