தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • மா

  பெருமை

 • மாக்கடல்

 • மாக்கதிர்

 • மாங்குடிக்கிழார்

 • மாங்குடிமருதன்

 • மாசாத்தனார்

 • மாசாத்தன்

 • மாச்சுடரோன்

 • மாச்சுடர்

 • மாணம்பி

 • மாணவன்

 • மாணி

 • மாணிக்கம்

 • மாணெஞ்சன்

 • மாண்பன்

  மாட்சிமையுடையவன்

 • மாண்பாளன்

 • மாண்பு

 • மாண்புவழுதி

 • மாண்வழுதி

 • மாதவன்

 • மாநம்பி

 • மாநாடன்

 • மாநிலவன்

 • மாநேயன்

 • மாந்தரஞ்சேரல்

 • மாந்தை

  ஒருநகரம்

 • மாந்தைக்கதிர்

 • மாந்தைக்கனல்

 • மாந்தைக்கனி

 • மாந்தைக்காவலன்

 • மாந்தைக்கிழான்

 • மாந்தைக்குன்றன்

 • மாந்தைக்குமரன்

 • மாந்தைக்கூத்தன்

 • மாந்தைக்கேள்வன்

 • மாந்தைக்கோடன்

 • மாந்தைக்கோன்

 • மாந்தைக்கோமான்

 • மாந்தைக்கோவன்

 • மாந்தைச்சுடர்

 • மாந்தைச்செம்மல்

 • மாந்தைச்செல்வன்

 • மாந்தைத்திருவன்

 • மாந்தைத்திறலோன்

 • மாந்தைத்திறல்

 • மாந்தைத்துரை

 • மாந்தைத்தென்றல்

 • மாந்தைத்தேவன்

 • மாந்தைத்தோன்றல்

 • மாந்தைநம்பி

 • மாந்தைநாடன்

 • மாந்தைநிலவன்

 • மாந்தைநேயன்

 • மாந்தைப்பாவலன்

 • மாந்தைப்பித்தன்

 • மாந்தைப்புகழன்

 • மாந்தைப்புலவன்

 • மாந்தைப்பொன்னன்

 • மாந்தைப்பொறை

 • மாந்தைப்பொழிலன்

 • மாந்தைப்பொழில்

 • மாந்தைமணி

 • மாந்தைமதி

 • மாந்தைமன்னன்

 • மாந்தைமருதன்

 • மாந்தைமறவன்

 • மாந்தைமல்லன்

 • மாந்தைமழவன்

 • மாந்தைமாண்பன்

 • மாந்தைமாறன்

 • மாந்தைமுதல்வன்

 • மாந்தைமுத்தன்

 • மாந்தைமுத்து

 • மாந்தைமுருகன்

 • மாந்தைமைந்தன்

 • மாந்தையண்ணல்

 • மாந்தையன்பன்

 • மாந்தையப்பன்

 • மாந்தையமுதன்

 • மாந்தையரசன்

 • மாந்தையறிஞன்

 • மாந்தையழகன்

 • மாந்தையினியன்

 • மாந்தையின்பன்

 • மாந்தையூரன்

 • மாந்தையெழினி

 • மாந்தையெழிலன்

 • மாந்தையெழிலோன்

 • மாந்தையேந்தல்

 • மாந்தைவண்ணன்

 • மாந்தைவலவன்

 • மாந்தைவளத்தன்

 • மாந்தைவளவன்

 • மாந்தைவழுதி

 • மாந்தைவாணன்

 • மாந்தைவிறல்

 • மாந்தைவீரன்

 • மாந்தைவேந்தன்

 • மாந்தைவேலன்

 • மாந்தைவேள்

 • மானக்குமரன்