தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பகலவன்

 • பகலோன்

 • பகல்

  ஒளி

 • பகை

  வெறுப்பு, எதிர்ப்பு, தீங்கு

 • பகையஞ்சான்

 • பங்காளன்

 • பங்கு

  கூறு, பகுதி

 • பசுங்குன்றன்

 • பசுந்தென்றல்

 • பசுமை

  குளிர்ச்சி, செழிப்பு

 • பசுமையன்

 • பசும்பொழில்

 • பச்சைமணி

 • பச்சைமலை

 • பச்சைமால்

 • பச்சைமுத்து

 • பச்சையப்பன்

 • பச்சையப்பா

 • படகு

  ஓடம்

 • படகுத்திறல்

 • படகுத்துறையன்

 • படகுத்தேவன்

 • படகூரன்

 • படரருவி

 • படரலை

 • படரொலி

 • படரொளி

 • படரொளியன்

 • படர்

  பரவுகை

 • படை

  போர்க்கருவி, போரணி

 • படைகுரிசில்

 • படைக்கணை

 • படைக்கிள்ளி

 • படைக்குமரன்

 • படைக்கொடி

 • படைக்கோன்

 • படைச்செழியன்

 • படைத்தகை

 • படைத்தகையன்

 • படைத்தலைவன்

 • படைத்திறலோன்

 • படைத்திறல்

 • படைத்தென்னன்

 • படைத்தேவன்

 • படைநாடன்

 • படையேந்தி

 • படைவழுதி

 • படைவாணன்

 • படைவாளன்

 • படைவீரன்

 • படைவேங்கை

 • படைவேந்தன்

 • படைவேலன்

 • படைவேலோன்

 • பணி

  கடமை, தொழில்

 • பணிச்சுடர்

 • பணிச்செம்மல்

 • பணிச்செல்வன்

 • பணித்தகை

 • பணித்தகையன்

 • பணித்திறலோன்

 • பணித்திறல்

 • பணித்துரை

 • பணித்தேவன்

 • பணிநெஞ்சன்

 • பணிமாறன்

 • பணிமொழி

 • பணியாளன்

 • பணியாழி

 • பணிவன்

 • பணிவன்பன்

 • பணிவழுதி

 • பணிவாளன்

 • பண்

  இசை

 • பண்டை

  பழைமை

 • பண்டைநாடன்

 • பண்டைமணி

 • பண்டைமுரசு

 • பண்டைமொழி

 • பண்டைய10ரன்

 • பண்ணன்

 • பண்ணன்பன்

 • பண்ணமுதன்

 • பண்ணரசன்

 • பண்ணரசு

 • பண்ணருவி

 • பண்ணறிஞன்

 • பண்ணறிவன்

 • பண்ணாடன்

 • பண்ணாளன்

 • பண்ணாழி

 • பண்ணிசை

 • பண்ணினியன்

 • பண்ணின்பன்

 • பண்ணெஞ்சன்

 • பண்ணேயன்

 • பண்பகன்

 • பண்பண்ணல்

 • பண்பமுதன்

 • பண்பமுது

 • பண்பரசன்