தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • போரஞ்சான்

 • போரறிவன்

 • போரூரன்

 • போரேறு

 • போரொளி

 • போரோன்

 • போர்

 • போர்க்கலைஞன்

 • போர்க்கொடி

 • போர்த்திறலோன்

 • போர்த்திறல்

 • போர்த்தேவன்

 • போர்நாடன்

 • போர்ப்பறை

 • போர்மாறன்

 • போர்முகன்

 • போர்முகம்

 • போர்முரசு

 • போர்வல்லோன்

 • போர்வாகை

 • போர்வாணன்

 • போர்வாள்

 • போர்வெற்றி

 • போர்வேங்கை

 • போர்வேந்தன்

 • போர்வேலன்

 • போர்வேலோன்

 • போர்வேல்