தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பொதிகை

  ஒருமலை

 • பொதிகைக்குமரன்

 • பொதிகைச்சுடர்

 • பொதிகைச்செம்மல்

 • பொதிகைச்செல்வன்

 • பொதிகைச்செழியன்

 • பொதிகைத்தமிழ்

 • பொதிகைத்தம்பி

 • பொதிகைத்தென்றல்

 • பொதிகைத்தேவன்

 • பொதிகைநம்பி

 • பொதிகைநாடன்

 • பொதிகைநிலவன்

 • பொதிகைப்புலவன்

 • பொதிகைப்பொருப்பன்

 • பொதிகைப்பொழில்

 • பொதிகைமகன்

 • பொதிகைமன்னன்

 • பொதிகைமலை

 • பொதிகைமாறன்

 • பொதிகைமைந்தன்

 • பொதிகைமொழி

 • பொதிகையன்

 • பொதிகைவளவன்

 • பொதிகைவாணன்

 • பொதிகைவீரன்

 • பொதிகைவேங்கை

 • பொதிகைவேந்தன்

 • பொன்

  ஒருகனியம்

 • பொன்னன்

 • பொன்னன்பன்

 • பொன்னப்பன்

 • பொன்னப்பா

 • பொன்னம்பி

 • பொன்னரசன்

 • பொன்னரசு

 • பொன்னரியன்

 • பொன்னருவி

 • பொன்னறிஞன்

 • பொன்னறிவன்

 • பொன்னழகன்

 • பொன்னழகு

 • பொன்னாடன்

 • பொன்னாளன்

 • பொன்னி

  ஓராறு

 • பொன்னித்துறையன்

 • பொன்னினாடன்

 • பொன்னினியன்

 • பொன்னின்பன்

 • பொன்னிமைந்தன்

 • பொன்னிலவன்

 • பொன்னிவளவன்

 • பொன்னுத்துரை

 • பொன்னூரன்

 • பொன்னெழிலன்

 • பொன்னெழிலோன்

 • பொன்னேயன்

 • பொன்னையன்

 • பொன்னையா

 • பொன்மணியார்

 • பொன்மதி

 • பொன்மலை

 • பொன்மலையன்

 • பொன்மாண்பன்

 • பொன்மாறன்

 • பொன்முடி

 • பொன்முடியார்

 • பொன்வண்ணன்

 • பொன்வளநாடன்

 • பொன்வெற்பன்

 • பொய்

  இல்பொருள்

 • பொய்கை

 • பொய்கையன்

 • பொய்கையான்

 • பொய்கையார்

 • பொய்கையாழ்வான்

 • பொய்யாமொழி

 • பொய்யிலான்

 • பொரு

  போர்

 • பொருநன்

 • பொருநை

 • பொருநைக்கிழான்

 • பொருநைத்தென்றல்

 • பொருநைமொழி

 • பொருநையன்

 • பொருநைவளவன்

 • பொருப்பன்

 • பொருப்பு

  மலை

 • பொருவிலான்

 • பொருவு

  பொருவிலான்

 • பொறி

  தீ, கருவி

 • பொறிச்சுடர்

 • பொறித்தகை

 • பொறித்தகையன்

 • பொறித்திறலோன்

 • பொறித்திறல்

 • பொறிநாடன்

 • பொறிமணி

 • பொறிமன்னன்

 • பொறிமாறன்

 • பொறிமுரசு