தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பேகன்

 • பேரன்

 • பேரன்பன்

 • பேரன்பு

 • பேரமுதன்

 • பேரரசன்

 • பேரரசு

 • பேரருளன்

 • பேரருளாளன்

 • பேரருவி

 • பேரறவோன்

 • பேரறிஞன்

 • பேரறிவன்

 • பேரறிவாளன்

 • பேரறிவு

 • பேரழகன்

 • பேராசிரியன்

 • பேராசிரியர்

 • பேராயன்

 • பேராற்றல்

 • பேராளன்

 • பேராழி

 • பேரினியன்

 • பேரின்பன்

 • பேரின்பம்

 • பேரூரன்

 • பேரூர்நம்பி

 • பேரெழிலன்

 • பேரெழிலோன்

 • பேரேந்தி

 • பேரொளி