தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பூ

  மலர்

 • பூங்கண்ணன்

 • பூங்கழலன்

 • பூங்கழலோன்

 • பூங்கவி

 • பூங்குன்றன்

 • பூஞ்சோலையன்

 • பூதன்தேவனார்

 • பூநம்பி

 • பூநாடன்

 • பூநெஞ்சன்

 • பூநேயன்

 • பூந்தாரன்

 • பூந்தாரோன்

 • பூந்தென்றல்

 • பூம்பொழிலன்

 • பூம்பொழில்நம்பி

 • பூரணன்

 • பூவ10ரன்

 • பூவண்ணன்

 • பூவன்

 • பூவரசன்

 • பூவழகன்

 • பூவழகு

 • பூவாணன்

 • பூவினியன்

 • பூவெழிலன்

 • பூவெழிலோன்

 • பூவேந்தன்

 • பூவொளி