தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • புகனம்பி

 • புகனாடன்

 • புகற்கடல்

 • புகற்கணை

 • புகற்காடன்

 • புகற்கோ

 • புகற்கோவன்

 • புகற்சீரன்

 • புகற்சுடரோன்

 • புகற்சுடர்

 • புகற்செம்மல்

 • புகற்செல்வன்

 • புகலமுதன்

 • புகலரசன்

 • புகலினியன்

 • புகலின்பன்

 • புகலூரன்

 • புகலெழிலன்

 • புகலெழிலோன்

 • புகலொலி

 • புகல்

  சொல், விருப்பம், காப்பு

 • புகல்வண்ணன்

 • புகல்வளத்தன்

 • புகல்வளவன்

 • புகல்வாணன்

 • புகல்விளம்பி

 • புகழகன்

 • புகழண்ணல்

 • புகழன்

 • புகழன்பன்

 • புகழன்பு

 • புகழப்பன்

 • புகழமுதன்

 • புகழமுது

 • புகழரசன்

 • புகழரசு

 • புகழரியன்

 • புகழருவி

 • புகழறிஞன்

 • புகழறிவன்

 • புகழறிவு

 • புகழறிவோன்

 • புகழழகன்

 • புகழழகு

 • புகழாற்றல்

 • புகழாளன்

 • புகழாளி

 • புகழாழி

 • புகழிசை

 • புகழினியன்

 • புகழின்பன்

 • புகழுடையான்

 • புகழுரவோன்

 • புகழுருவன்

 • புகழுறைவோன்

 • புகழுழவன்

 • புகழூரன்

 • புகழூரான்

 • புகழூரோன்

 • புகழெளியன்

 • புகழெளியோன்

 • புகழேந்தல்

 • புகழேந்தி

 • புகழேரன்

 • புகழேறு

 • புகழையன்

 • புகழையா

 • புகழொலி

 • புகழொலியன்

 • புகழொளி

 • புகழொளியன்

 • புகழோன்

 • புகழோவியன்

 • புகழௌpனி

 • புகழௌpலன

 • புகழௌpலான்

 • புகழௌpலோன்

 • புகழௌpல்

 • புகழ்

 • புகழ்க்கலைஞன்

 • புகழ்க்கிள்ளி

 • புகழ்க்கீரன்

 • புகழ்க்குன்றன்

 • புகழ்க்குமரன்

 • புகழ்க்குரிசில்

 • புகழ்க்கேள்வன்

 • புகழ்க்கொடியோன்

 • புகழ்க்கோ

 • புகழ்க்கோன்

 • புகழ்க்கோமான்

 • புகழ்க்கோவன்

 • புகழ்ச்செம்மல்

 • புகழ்ச்செல்வன்

 • புகழ்ச்செழியன்

 • புகழ்ச்சேய்

 • புகழ்ச்சேரன்

 • புகழ்ச்சோழன்

 • புகழ்த்தம்பி

 • புகழ்த்திருவன்

 • புகழ்த்துணை

 • புகழ்த்துணைவன்