தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பித்தன்

 • பிறை

 • பிறைக்கதிர்

 • பிறைக்குட்டி

 • பிறைசூடி

 • பிறைச்செல்வன்

 • பிறைத்தேவன்

 • பிறைமதி

 • பிறையழகன்

 • பிறையாளன்

 • பிறையேந்தி

 • பிறையொளி

 • பிறைவண்ணன்

 • பிள்ளை

 • பிள்ளைச்செல்வன்