தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • பா

  பாடல்

 • பாசறை

 • பாசறைக்குமரன்

 • பாசறைச்செல்வன்

 • பாசறைத்தலைவன்

 • பாசறைத்திண்ணன்

 • பாசறைத்திறலோன்

 • பாசறைத்திறல்

 • பாசறைத்தேவன்

 • பாசறைநம்பி

 • பாசறைப்புலவன்

 • பாசறைவாணன்

 • பாசறைவேந்தன்

 • பாடலமுதன்

 • பாடலரசன்

 • பாடலிசைஞன்

 • பாடலினியன்

 • பாடலூரன்

 • பாடல்

  பா, செய்யுள்

 • பாடல்வளத்தன்

 • பாடல்வளவன்

 • பாடல்வாணன்

 • பாடல்வேந்தன்

 • பாடி

  பாடுபவன்

 • பாடினியார்

 • பாணன்

 • பாண்டி

  பண்டைத் தமிழரசர் குடிப்பெயா, நாடு

 • பாண்டிக்குமரன்

 • பாண்டிக்கோன்

 • பாண்டிச்செழியன்

 • பாண்டித்தமிழன்

 • பாண்டித்தம்பி

 • பாண்டித்துரை

 • பாண்டித்தேவன்

 • பாண்டிநாடன்

 • பாண்டிமன்னன்

 • பாண்டிமாறன்

 • பாண்டிமுத்தன்

 • பாண்டிமுத்து

 • பாண்டியன்

 • பாண்டிவளவன்

 • பாண்டிவழுதி

 • பாண்டிவேந்தன்

 • பாத்திறலோன்

 • பாத்திறல்

 • பாநம்பி

 • பாநெஞ்சன்

 • பானிலவன்

 • பாமகன்

 • பாமணி

 • பாமன்னன்

 • பாமாறன்

 • பாமுரசு

 • பாமொழி

 • பாயும்புலி

 • பாய்

  தாவல்

 • பாய்வேங்கை

 • பாரி

 • பாரிக்குமரன்

 • பாரிநம்பி

 • பாரிமன்னன்

 • பாரியண்ணல்

 • பாரிவளவன்

 • பாரிவள்ளல்

 • பாரிவேந்தன்

 • பாரிவேள்

 • பார்

  உலகு

 • பார்புகழன்

 • பார்வண்ணன்

 • பார்வேந்தன்

 • பார்வை

  காட்சி, கண், தோற்றம்

 • பார்வைக்கணை

 • பார்வைக்கதிர்

 • பார்வைக்கனல்

 • பார்வைச்சீரன்

 • பார்வைச்சுடர்

 • பார்வைத்திறலோன்

 • பார்வைத்திறல்

 • பார்வைத்தென்றல்

 • பார்வையமுதன்

 • பார்வையழகன்

 • பார்வையினியன்

 • பார்வையெழினி

 • பார்வையெழிலன்

 • பார்வையெழிலோன்

 • பார்வையொளி

 • பார்வையொளியன்

 • பார்வைவளத்தன்

 • பார்வைவளவன்

 • பார்வைவீPரன்

 • பாற்கடல்

 • பாலமுதன்

 • பாலாழி

 • பாலை

  பாலைநிலம், பாலைமரம்

 • பாலைக்காடன்

 • பாலைக்காவலன்

 • பாலைக்குன்றன்

 • பாலைக்குமரன்

 • பாலைக்கூத்தன்

 • பாலைக்கேள்வன்

 • பாலைக்கோடன்