தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நகை

  புன்னகை, அணி, மகிழ்ச்சி

 • நகைக்கூத்தன்

 • நகைநெஞ்சன்

 • நகைநேயன்

 • நகைப்பொழிலன்

 • நகைப்பொழில்

 • நகைமணி

 • நகைமன்னன்

 • நகைமார்பன்

 • நகைமுகன்

 • நகைமுத்தன்

 • நகையன்

 • நகையழகன்

 • நகையெழிலன்

 • நகையெழிலோன்

 • நகையொளி

 • நகைவண்ணன்

 • நகைவாணன்

 • நக்கீரன்

 • நக்கீரர்

 • நச்சினார்க்கினியன்

 • நச்சினார்க்கினியர்

 • நச்சு

  விருப்பம்

 • நஞ்சப்பன்

 • நஞ்சு

  கடு

 • நஞ்சுண்டான்

 • நடவரசன்

 • நடு

  நடுவண், முறைமை

 • நடுநாடன்

 • நடுநெஞ்சன்

 • நடுமகன்

 • நடுமைந்தன்

 • நடுவ10ரன்

 • நடுவாளன்

 • நடுவாளி

 • நடை

  ஒழுக்கம், கூத்து

 • நடைக்குன்றன்

 • நடைக்குமரன்

 • நடைக்குரிசில்

 • நடைக்கோடன்

 • நடைச்செல்வன்

 • நடைத்தகை

 • நடைத்தகையன்

 • நடைத்திறலோன்

 • நடைத்திறல்

 • நடைத்தேவன்

 • நடைமணி

 • நடைமதி

 • நடைமாண்பன்

 • நடையழகன்

 • நடையெழினி

 • நடையெழிலன்

 • நடையெழிலோன்

 • நடைவண்ணன்

 • நடைவலவன்

 • நடைவளத்தன்

 • நடைவளவன்

 • நடைவாணன்

 • நடைவெற்பன்

 • நடைவேந்தன்

 • நந்தன்

 • நன்னன்

 • நன்னாகன்

 • நன்னாடன்

 • நன்னி

 • நன்னிலவன்

 • நன்னெஞ்சன்

 • நன்னை

 • நன்மணி

 • நன்மதி

 • நன்மானன்

 • நன்மார்பன்

 • நன்மாறன்

 • நன்முகன்

 • நன்முத்தன்

 • நன்முரசு

 • நன்முறையோன்

 • நன்மை

  நலம்

 • நன்மையன்

 • நம்பி

 • நம்பிக்குமரன்

 • நம்பித்தேவன்

 • நம்பிநாடன்

 • நம்பிமகன்

 • நம்பிமறவன்

 • நம்பிமல்லன்

 • நம்பிமாறன்

 • நம்பிமைந்தன்

 • நம்பியப்பன்

 • நம்பியரசன்

 • நம்பியரசு

 • நம்பியழகன்

 • நம்பியாண்டான்

 • நம்பியூரான்

 • நம்பியெழிலன்

 • நம்பிவழுதி

 • நம்பிவேந்தன்

 • நரப்பன்

 • நறுங்கடல்

 • நறுங்குன்றன்

 • நறுஞ்சுடர்