தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நொச்சி

  ஒருசிற்றூர், ஒருசெடி

 • நொச்சிக்கண்ணன்

 • நொச்சிக்கதிர்

 • நொச்சிக்காடன்

 • நொச்சிக்காவலன்

 • நொச்சிக்கிழான்

 • நொச்சிக்குன்றன்

 • நொச்சிக்குமரன்

 • நொச்சிக்கூத்தன்

 • நொச்சிக்கோடன்

 • நொச்சிக்கோதை

 • நொச்சிக்கோன்

 • நொச்சிக்கோமான்

 • நொச்சிச்செம்மல்

 • நொச்சிச்செல்வன்

 • நொச்சித்தங்கன்

 • நொச்சித்தம்பி

 • நொச்சித்துரை

 • நொச்சித்தேவன்

 • நொச்சிநம்பி

 • நொச்சிநாடன்

 • நொச்சிநேயன்

 • நொச்சிப்புலவன்

 • நொச்சிப்பொழிலன்

 • நொச்சிப்பொழில்

 • நொச்சிமணி

 • நொச்சிமதி

 • நொச்சிமன்னன்

 • நொச்சிமருதன்

 • நொச்சிமறவன்

 • நொச்சிமலை

 • நொச்சிமுதல்வன்

 • நொச்சிமுத்து

 • நொச்சிமுரசு

 • நொச்சிமுருகன்

 • நொச்சிமுருகு

 • நொச்சிமைந்தன்

 • நொச்சிவண்ணன்

 • நொச்சிவலவன்

 • நொச்சிவளத்தன்

 • நொச்சிவளவன்

 • நொச்சிவள்ளல்

 • நொச்சிவாணன்

 • நொச்சிவிறல்

 • நொச்சிவீரன்

 • நொச்சிவெற்பன்

 • நொச்சிவேங்கை

 • நொச்சிவேந்தன்

 • நொச்சிவேலன்

 • நொச்சிவேள்