தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நேயக்கடல்

 • நேயக்கண்ணன்

 • நேயக்கதிரன்

 • நேயக்கதிரோன்

 • நேயக்கதிர்

 • நேயக்கனி

 • நேயக்குமரன்

 • நேயக்குரிசில்

 • நேயக்கூத்தன்

 • நேயச்சுடரோன்

 • நேயச்சுடர்

 • நேயச்சுனை

 • நேயச்சுனையான்

 • நேயச்செம்மல்

 • நேயச்செல்வன்

 • நேயத்தமிழன்

 • நேயத்தமிழ்

 • நேயத்தம்பி

 • நேயநாவன்

 • நேயநிலவன்

 • நேயநெஞ்சன்

 • நேயநெறியன்

 • நேயன்

 • நேயப்பரிதி

 • நேயப்பொறை

 • நேயப்பொறையன்

 • நேயமணி

 • நேயமதி

 • நேயமன்னன்

 • நேயமருதன்

 • நேயமறவன்

 • நேயமலை

 • நேயமலையன்

 • நேயமலையோன்

 • நேயமாண்பன்

 • நேயமானன்

 • நேயமார்பன்

 • நேயமாறன்

 • நேயமுதல்வன்

 • நேயமுத்தன்

 • நேயமுத்து

 • நேயமுரசு

 • நேயமுருகன்

 • நேயமுருகு

 • நேயமைந்தன்

 • நேயமொழி

 • நேயம்

  அன்பு

 • நேயவண்ணன்

 • நேயவளத்தன்

 • நேயவளவன்

 • நேயவள்ளல்

 • நேயவாகை

 • நேயவாணன்

 • நேயவிழியன்

 • நேயவீரன்

 • நேயவெற்பன்

 • நேயவேங்கை

 • நேயவேந்தன்

 • நேரப்பன்

 • நேரியன்

 • நேர்நெஞ்சன்

 • நேர்மை

 • நேர்மையன்

 • நேர்விழியன்

 • நேர்வேல்