தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நெஞ்சநேயன்

 • நெஞ்சன்

 • நெஞ்சு

  மனம்

 • நெடியவன்

 • நெடியோன்

 • நெடுங்கடல்

 • நெடுங்கண்ணன்

 • நெடுங்கிள்ளி

 • நெடுங்கீரன்

 • நெடுங்குன்றன்

 • நெடுங்குமரன்

 • நெடுங்கோ

 • நெடுங்கோன்

 • நெடுஞ்சுடரோன்

 • நெடுஞ்சுடர்

 • நெடுஞ்சென்னி

 • நெடுஞ்செழியன்

 • நெடுஞ்சேரன்

 • நெடுஞ்சேரலாதன்

 • நெடுந்திரையன்

 • நெடுமணி

 • நெடுமதி

 • நெடுமலை

 • நெடுமல்லன்

 • நெடுமானஞ்சி

 • நெடுமான்

 • நெடுமாறன்

 • நெடுமாலவன்

 • நெடுமால்

 • நெடுமுரசு

 • நெடுமை

  நீட்சி, உயர்வு

 • நெடுமொழி

 • நெடும்படை

 • நெடும்பரிதி

 • நெடும்பிறை

 • நெடும்புகழன்

 • நெடுவழுதி

 • நெடுவானம்

 • நெடுவேங்கை

 • நெடுவேலன்

 • நெடுவேலோன்

 • நெடுவேல்

 • நெடுவேள்

 • நென்னாடன்

 • நென்மணி

 • நென்மலை

 • நென்முத்து

 • நெயதற்சுடரோன்

 • நெய்தனம்பி

 • நெய்தனாடன்

 • நெய்தனேயன்

 • நெய்தற்காவலன்

 • நெய்தற்கிழான்

 • நெய்தற்குன்றன்

 • நெய்தற்குமரன்

 • நெய்தற்கோ

 • நெய்தற்கோடன்

 • நெய்தற்கோன்

 • நெய்தற்கோமான்

 • நெய்தற்கோவன்

 • நெய்தற்சுடர்

 • நெய்தற்செம்மல்

 • நெய்தற்செல்வன்

 • நெய்தற்சேய்

 • நெய்தற்புகழன்

 • நெய்தற்புலவன்

 • நெய்தலண்ணல்

 • நெய்தலன்பன்

 • நெய்தலப்பன்

 • நெய்தலமுதன்

 • நெய்தலரசன்

 • நெய்தலறிஞன்

 • நெய்தலழகன்

 • நெய்தலாற்றலன்

 • நெய்தலாளன்

 • நெய்தலினியன்

 • நெய்தலூரன்

 • நெய்தலெழினி

 • நெய்தலெழிலன்

 • நெய்தலெழிலோன்

 • நெய்தலேந்தல்

 • நெய்தலையன்

 • நெய்தலொளி

 • நெய்தல்

  நெய்தல் நிலம், பின்னுதல்

 • நெய்தல்வண்ணன்

 • நெய்தல்வலவன்

 • நெய்தல்வளத்தன்

 • நெய்தல்வாணன்

 • நெய்தல்வீரன்

 • நெய்தல்வேங்கை

 • நெய்தல்வேந்தன்

 • நெய்தல்வேலன்

 • நெறி

 • நெறிக்குன்றன்

 • நெறிக்குமரன்

 • நெறிக்கோதை

 • நெறிக்கோமான்

 • நெறிக்கோவன்

 • நெறிச்சுடரோன்

 • நெறிச்சுடர்

 • நெறிச்செம்மல்