தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • நிகரிலாத்திறல்

 • நிகரிலாத்துரை

 • நிகரிலாத்தேவன்

 • நிகரிலாநம்பி

 • நிகரிலாநாடன்

 • நிகரிலாநெஞ்சன்

 • நிகரிலாநெறியன்

 • நிகரிலாநேயன்

 • நிகரிலான்

 • நிகரிலாமகன்

 • நிகரிலாமணி

 • நிகரிலாமதி

 • நிகரிலாமுகன்

 • நிகரிலாமுடி

 • நிகரிலாமுத்து

 • நிகரிலாமுரசு

 • நிகரிலாமுருகு

 • நிகரிலாமைந்தன்

 • நிகரிலாமொழி

 • நிகரிலாவண்ணன்

 • நிகரிலாவலவன்

 • நிகரிலாவளத்தன்

 • நிகரிலாவீரன்

 • நிகரிலாவேந்தன்

 • நிகரில்கோதை

 • நிகரில்கோன்

 • நிகரில்கோமான்

 • நிகரில்சுடர்

 • நிகரில்செம்மல்

 • நிகர்

  ஒப்பு, உவமை சமன், போர்

 • நித்திலன்

  முத்து

 • நிறை

  நிறைவு, எடை

 • நிறைநம்பி

 • நிறைநாடன்

 • நிறைநிலவன்

 • நிறைநெஞ்சன்

 • நிறைபுகழன்

 • நிறைமதி

 • நிறையின்பன்

 • நிறையெழிலன்

 • நிறைவளத்தன்

 • நிறைவாற்றல்

 • நிலக்கிழான்

 • நிலக்குடிமகன்

 • நிலக்குமரன்

 • நிலக்குரிசில்

 • நிலக்கேள்வன்

 • நிலச்செம்மல்

 • நிலச்செல்வன்

 • நிலத்தகை

 • நிலத்தகையன்

 • நிலத்தனையன்

 • நிலத்தானையன்

 • நிலத்திருவன்

 • நிலத்துரை

 • நிலத்தூயன்

 • நிலத்தூயவன்

 • நிலத்தூயோன்

 • நிலத்தேவன்

 • நிலநன்னன்

 • நிலநம்பி

 • நிலநல்லன்

 • நிலநல்லோன்

 • நிலநாகன்

 • நிலநாடன்

 • நிலநெஞ்சன்

 • நிலநெடியோன்

 • நிலநெறியன்

 • நிலநேயன்

 • நிலநேரியன்

 • நிலப்பகலோன்

 • நிலப்பரிதி

 • நிலப்பித்தன்

 • நிலப்பிறை

 • நிலப்புகழன்

 • நிலப்புகழோன்

 • நிலப்புகழ்

 • நிலப்பெரியன்

 • நிலப்பொறை

 • நிலப்பொறையன்

 • நிலமகன்

 • நிலமணி

 • நிலமதி

 • நிலமன்னன்

 • நிலமருகன்

 • நிலமாண்பன்

 • நிலமானன்

 • நிலமார்பன்

 • நிலமுதல்வன்

 • நிலமுத்தன்

 • நிலமுத்து

 • நிலமுறையோன்

 • நிலமேழி

 • நிலமைந்தன்

 • நிலம்

  மண், உலகு, இடம்

 • நிலவண்ணன்

 • நிலவன்

 • நிலவன்பன்

 • நிலவரசன்

 • நிலவளவன்

 • நிலவழகன்