தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தகழ்மாண்பன்

 • தகவ10ரன்

 • தகவண்ணல்

 • தகவன்

 • தகவன்பன்

 • தகவப்பன்

 • தகவமுதன்

 • தகவரசன்

 • தகவரசு

 • தகவறிவன்

 • தகவழகன்

 • தகவாற்றல்

 • தகவாளன்

 • தகவினியன்

 • தகவின்பன்

 • தகவு

 • தகவுநெஞ்சன்

 • தகவுநெறியன்

 • தகவுநேயன்

 • தகவுமகன்

 • தகவுமணி

 • தகவுமலை

 • தகவுமுத்து

 • தகவுமுரசு

 • தகவுமைந்தன்

 • தகவுமொழி

 • தகவெழிலன்

 • தகவெழிலோன்

 • தகவேந்தி

 • தகவையன்

 • தகவொளி

 • தகு

  தகுதி

 • தகுசுடரோன்

 • தகுசுடர்

 • தகுதுணை

 • தகுதென்றல்

 • தகுதோழன்

 • தகுநம்பி

 • தகுநெஞ்சன்

 • தகுநெறியன்

 • தகுபுகழன்

 • தகுபுலவன்

 • தகுபொறை

 • தகுமகன்

 • தகுமணி

 • தகுமதி

 • தகுமன்னன்

 • தகுமலை

 • தகுமல்லன்

 • தகுமாண்பன்

 • தகுமானன்

 • தகுமார்பன்

 • தகுமுகன்

 • தகுமுத்தன்

 • தகுமுரசு

 • தகை

 • தகைக்கிள்ளி

 • தகைக்குன்றன்

 • தகைக்குமரன்

 • தகைக்குரிசில்

 • தகைக்கூத்தன்

 • தகைக்கேள்வன்

 • தகைக்கோ

 • தகைக்கோடன்

 • தகைக்கோதை

 • தகைக்கோன்

 • தகைக்கோமான்

 • தகைக்கோவன்

 • தகைச்சீரன்

 • தகைச்சுடரோன்

 • தகைச்சுடர்

 • தகைச்சென்னி

 • தகைச்செம்மல்

 • தகைச்செல்வன்

 • தகைச்செழியன்

 • தகைச்சேந்தன்

 • தகைச்சேய்

 • தகைச்சேரன்

 • தகைச்சோலை

 • தகைச்சோழன்

 • தகைத்தங்கன்

 • தகைத்தங்கம்

 • தகைத்தமிழ்

 • தகைத்தம்பி

 • தகைத்திண்ணன்

 • தகைத்திருவன்

 • தகைத்திறலன்

 • தகைத்திறல்

 • தகைத்தென்னன்

 • தகைத்தென்றல்

 • தகைத்தேவன்

 • தகைத்தோன்றல்

 • தகைத்தோழன்

 • தகைநம்பி

 • தகைநாகன்

 • தகைநாடன்

 • தகைநிலவன்

 • தகைநெஞ்சன்

 • தகைநெறியன்

 • தகைநேயன்

 • தகைப்பரிதி