தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தோணி

 • தோணியன்

 • தோணிவளத்தன்

 • தோணிவளவன்

 • தோத்தழலோன்

 • தோன்றல்

 • தோளாற்றல்

 • தோள்

  உடலுறுப்பு

 • தோழன்

 • தோழமை

  நட்பு