தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தொடு

  முட்டுதல், இணைத்தல்

 • தொடுகடல்

 • தொடுகணை

 • தொடுகரை

 • தொடுகோதை

 • தொடுவானம்

 • தொடுவில்லோன்

 • தொடுவேலன்

 • தொடுவேல்

 • தொடை

  மாலை

 • தொண்டை

  ஒருகொடி, நாடு

 • தொண்டைநாடன்

 • தொண்டைமான்

 • தொண்டைய10ரன்

 • தொண்டைவீரன்

 • தொண்மை

  பழமை

 • தொன்மணி

 • தொன்மலை

 • தொன்மலையன்

 • தொன்மலையோன்

 • தொல்கடல்

 • தொல்கணை

 • தொல்கதிர்

 • தொல்கனல்

 • தொல்கனி

 • தொல்கரை

 • தொல்கலை

 • தொல்கலைஞன்

 • தொல்காடன்

 • தொல்காப்பியன்

 • தொல்காப்பியர்

 • தொல்காவலன்

 • தொல்கிழான்

 • தொல்குன்றன்

 • தொல்சாரல்

 • தொல்சுடரோன்

 • தொல்சுடர்

 • தொல்சுனையான்

 • தொல்பகலோன்

 • தொல்பரிதி

 • தொல்பாண்டியன்

 • தொல்புகழன்

 • தொல்புகழோன்

 • தொல்புகழ்

 • தொல்புலவன்

 • தொல்லகன்

 • தொல்லரசன்

 • தொல்லரசு

 • தொல்லருவி

 • தொல்லறிஞன்

 • தொல்லழகன்

 • தொல்லழகு

 • தொல்லாழி

 • தொல்லிசை

 • தொல்லுழவன்

 • தொல்லூரன்

 • தொல்லூரான்

 • தொல்லூரோன்

 • தொல்லெரி

 • தொல்லெழிலன்

 • தொல்லெழிலோன்

 • தொல்லேரன்

 • தொல்லொளி

 • தொல்லொளியன்

 • தொல்லோவியன்

 • தொல்வளத்தன்

 • தொல்வளவன்

 • தொல்வழுதி

 • தொல்வீரன்

 • தொல்வெற்பன்

 • தொல்வேங்கை

 • தொல்வேலன்

 • தொல்வேலவன்

 • தொல்வேலோன்

 • தொல்வேல்

 • தொல்வேள்