தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தேக்கு

 • தேக்குநாடன்

 • தேக்கூரன்

 • தேனமுதன்

 • தேனமுது

 • தேனருவி

 • தேனாடன்

 • தேனினியன்

 • தேனின்பன்

 • தேனிலவன்

 • தேனூரன்

 • தேன்

  தேறல்

 • தேன்குன்றன்

 • தேன்சுனை

 • தேன்பொழிலன்

 • தேன்மலை

 • தேன்மொழியன்

 • தேன்றமிழன்

 • தேறனிலவன்

 • தேறன்மொழி

 • தேறற்குன்றன்

 • தேறலமுதன்

 • தேறலமுது

 • தேறலருவி

 • தேறலூரன்

 • தேறல்

  தேன்

 • தேவநம்பி

 • தேவநாகன்

 • தேவநாடன்

 • தேவநெஞ்சன்

 • தேவநெறியன்

 • தேவநேயன்

 • தேவநேரியன்

 • தேவன்

 • தேவமகன்

 • தேவமணி

 • தேவமதி

 • தேவமருகன்

 • தேவமருதன்

 • தேவமலை

 • தேவமலையன்

 • தேவமலையோன்

 • தேவமாண்பன்

 • தேவமார்பன்

 • தேவமுதல்வன்

 • தேவமுத்தன்

 • தேவமுத்து

 • தேவமுரசு

 • தேவமைந்தன்

 • தேவயாழோன்

 • தேவவாணன்