தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தெங்கு

  தென்னை

 • தெங்குநாடன்

 • தெங்கூரன்

 • தெண்மணி

 • தெண்முத்து

 • தெண்மை

 • தெண்மையன்

 • தென்னன்

 • தென்னரசன்

 • தென்னரசு

 • தென்னருவி

 • தென்னவன்

 • தென்னாகன்

 • தென்னாடன்

 • தென்னூரன்

 • தென்னை

  தெங்கு

 • தென்னைநாடன்

 • தென்மணி

 • தென்மலை

 • தென்மொழி

 • தென்மொழியான்

 • தென்றமிழ்

 • தென்றல்

  இளங்காற்று

 • தெய்வநம்பி

 • தெய்வமகன்

 • தெய்வமணி

 • தெய்வமாண்பன்

 • தெய்வம்

 • தெற்கு