தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தூநாடன்

 • தூநிலவன்

 • தூமதி

 • தூயநம்பி

 • தூயநெஞ்சன்

 • தூயன்

 • தூயமணி

 • தூயமுத்தன்

 • தூயமுத்து

 • தூயவண்ணன்

 • தூயவன்

 • தூயவேல்

 • தூயொளி

 • தூயோன்

 • தூய்மை

 • தூவொளி