தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • துடி

 • துடியன்

 • துணிவரன்

 • துணிவாளன்

 • துணிவு

 • துணை

 • துணைவன்

 • துய்ய தூய்மை

  மென்மை, களங்கமின்மை

 • துய்யன்

 • துய்யவன்

 • துய்யோன்

 • துரை

 • துரைக்கண்ணன்

 • துரைக்கண்ணு

 • துரைச்செல்வன்

 • துரைத்தம்பி

 • துரைத்தேவன்

 • துரைநம்பி

 • துரைநாகன்

 • துரைநெஞ்சன்

 • துரைப்பாண்டியன்

 • துரைமகன்

 • துரைமணி

 • துரைமருகன்

 • துரைமாறன்

 • துரைமுருகன்

 • துரைமுருகு

 • துரையப்பன்

 • துரையப்பா

 • துரையரசன்

 • துரையரசு

 • துரையழகன்

 • துரையெழிலன்

 • துரையெழில்

 • துரைவண்ணன்

 • துரைவள்ளல்

 • துரைவீரன்

 • துரைவேந்தன்

 • துரைவேலன்

 • துரைவேலோன்

 • துரைவேல்

 • துறை

 • துறைத்தலைவன்

 • துறைத்திறத்தன்

 • துறைத்திறலோன்

 • துறைத்திறல்

 • துறைமணி

 • துறைமுத்தன்

 • துறைமுத்து

 • துறையூரன்

 • துறையோன்

 • துறைவன்

 • துறைவாணன்