தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தீ

  நெருப்பு

 • தீக்கதிர்

 • தீக்கொழுந்து

 • தீங்கதிர்

 • தீச்சுடர்

 • தீஞ்சுனை

 • தீந்தமிழ்

 • தீப்பொறி

 • தீம்

  இனிமை, இன்சுவை, அமுது

 • தீம்புகழன்

 • தீம்புனல்

 • தீம்பொழில்

 • தீயீட்டி

 • தீயொளி

 • தீவண்ணன்