தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • திகழண்ணல்

 • திகழப்பன்

 • திகழரசன்

 • திகழரசு

 • திகழாற்றல்

 • திகழாளன்

 • திகழூரன்

 • திகழொளி

 • திகழோவியன்

 • திகழௌpலோன்

 • திகழௌpல்

 • திகழ்

 • திகழ்கூத்தன்

 • திகழ்சீரன்

 • திகழ்சுடர்

 • திகழ்செம்மல்

 • திகழ்சோலை

 • திகழ்தாரான்

 • திகழ்திறல்

 • திகழ்தோன்றல்

 • திகழ்நம்பி

 • திகழ்நாடன்

 • திகழ்நிலவன்

 • திகழ்நெஞ்சன்

 • திகழ்நேயன்

 • திகழ்பரிதி

 • திகழ்பிறை

 • திகழ்புலவன்

 • திகழ்மணி

 • திகழ்மதி

 • திகழ்மலை

 • திகழ்மிளிர்

 • திகழ்முடி

 • திகழ்முத்து

 • திகழ்முரசு

 • திகழ்வண்ணன்

 • திகழ்விழியன்

 • திகழ்வீரன்

 • திகழ்வேந்தன்

 • திகழ்வேலன்

 • திகழ்வேல்

 • திங்கட்கதிர்

 • திங்கட்சுடர்

 • திங்களழகன்

 • திங்களெழிலன்

 • திங்களெழிலோன்

 • திங்களெழில்

 • திங்களொளி

 • திங்களோவியன்

 • திங்கள்

 • திங்கள்வண்ணன்

 • திண்ணச்சுடர்

 • திண்ணச்செம்மல்

 • திண்ணத்திறல்

 • திண்ணநெஞ்சன்

 • திண்ணன்

 • திண்ணமார்பன்

 • திண்ணம்

 • திண்ணவுருவன்

 • திண்ணவொளி

 • தினை

  ஒருவகைக்கூலம்

 • தினைக்கதிர்

 • தினைக்கிழான்

 • தினைச்சோலை

 • தினைமணி

 • தினைமுத்து

 • தினைவளத்தன்

 • திரு

 • திருக்குடிமகன்

 • திருக்குன்றன்

 • திருக்குமரன்

 • திருச்சுடரோன்

 • திருச்சுடர்

 • திருச்செம்மல்

 • திருச்செல்வன்

 • திருச்செல்வம்

 • திருஞானம்

  திருஞான சம்பந்தரின் பெயர்

 • திருத்தக்கதேவன்

 • திருத்தம்பி

 • திருத்தேவன்

 • திருநம்பி

 • திருநாடன்

 • திருநாவன்

 • திருநாவுக்கரசன்

 • திருநாவுக்கரசர்

 • திருநாவுக்கரசு

 • திருநிலவன்

 • திருநெஞ்சன்

 • திருநேயன்

 • திருப்பரன்

 • திருப்புகழன்

 • திருப்புலவன்

 • திருமகன்

 • திருமணி

 • திருமருகன்

 • திருமறவன்

 • திருமலை

 • திருமலைக்கரசு

 • திருமலைச்செல்வன்

 • திருமலைச்செழியன்

 • திருமலைநம்பி