தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • தானை

 • தானைக்கடல்

 • தானைக்கனல்

 • தானைக்கலை

 • தானைக்குன்றன்

 • தானைக்குமரன்

 • தானைக்கோ

 • தானைக்கோன்

 • தானைக்கோவன்

 • தானைச்செல்வன்

 • தானைத்தம்பி

 • தானைத்தலைவன்

 • தானைத்திண்ணன்

 • தானைத்திருவன்

 • தானைத்திறலோன்

 • தானைத்திறல்

 • தானைத்துரை

 • தானைத்தேவன்

 • தானைநம்பி

 • தானைநாடன்

 • தானைப்பொருநன்

 • தானைமன்னன்

 • தானைமறவன்

 • தானைமல்லன்

 • தானைமானன்

 • தானைமுரசு

 • தானையஞ்சான்

 • தானையன்

  படையுடையவன்

 • தானைவீரன்

 • தானைவேங்கை

 • தானைவேந்தன்

 • தானைவேலன்

 • தானைவேல்

 • தாமரை

 • தாமரைக்கண்ணன்

 • தாமரைக்கொடி

 • தாமரைக்கோ

 • தாமரைக்கோன்

 • தாமரைச்சீரன்

 • தாமரைச்சுடர்

 • தாமரைச்செம்மல்

 • தாமரைச்செல்வன்

 • தாமரைச்சேய்

 • தாமரைத்தம்பி

 • தாமரைத்திருவன்

 • தாமரைத்திறலோன்

 • தாமரைத்திறல்

 • தாமரைத்தேவன்

 • தாமரைத்தோன்றல்

 • தாமரைநம்பி

 • தாமரைநாடன்

 • தாமரைநெஞ்சன்

 • தாமரைநேயன்

 • தாமரைப்புலவன்

 • தாமரைமணாளன்

 • தாமரையரசன்

 • தாமரையறிஞன்

 • தாமரையறிவன்

 • தாமரையறிவு

 • தாமரையழகன்

 • தாமரையான்

 • தாமரையாளன்

 • தாமரையெழிலன்

 • தாமரையெழிலோன்

 • தாமரைவண்ணன்

 • தாமரைவல்லோன்

 • தாயன்பன்

 • தாயப்பன்

 • தாயமுதன்

 • தாயினியன்

 • தாய்

  அன்னை, முதன்மை

 • தாய்த்தமிழ்

 • தாய்நாடன்

 • தாய்நெஞ்சன்

 • தாய்நேயன்

 • தாய்மாண்பன்

 • தாய்மொழி

 • தாரான்

 • தாரோன்

 • தார்

 • தார்சூடி

 • தார்நாடன்

 • தார்நெஞ்சன்

 • தார்மணி

 • தார்மன்னன்

 • தார்மார்பன்

 • தார்முத்தன்

 • தார்முத்து

 • தார்வண்ணன்

 • தார்விறல்

 • தார்வீரன்

 • தார்வேங்கை

 • தார்வேந்தன்

 • தாளன்

 • தாளாற்றல்

 • தாளாளன்

 • தாளுடையான்

 • தாள்

  முயற்சி, கால்

 • தாள்விறல்

 • தாள்வீரன்

 • தாள்வேங்கை