தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • ஞாயிறு

 • ஞாயிற்றுக்கதிர்

 • ஞாயிற்றுச்சுடர்

 • ஞாயிற்றுத்தீ

 • ஞாயிற்றொளி

 • ஞாலக்கடல்

 • ஞாலக்கதிர்

 • ஞாலக்கனல்

 • ஞாலக்காவலன்

 • ஞாலக்கிளி

 • ஞாலக்கிள்ளி

 • ஞாலக்கிழான்

 • ஞாலக்கீரன்

 • ஞாலக்குடிமகன்

 • ஞாலக்குன்றன்

 • ஞாலக்குமரன்

 • ஞாலக்குரிசில்

 • ஞாலக்குளத்தன்

 • ஞாலக்கூத்தன்

 • ஞாலக்கேள்வன்

 • ஞாலக்கொடி

 • ஞாலக்கோ

 • ஞாலக்கோடன்

 • ஞாலக்கோன்

 • ஞாலக்கோமான்

 • ஞாலக்கோவன்

 • ஞாலச்சான்றோன்

 • ஞாலத்தனையன்

 • ஞாலத்தம்பி

 • ஞாலத்தலைவன்

 • ஞாலத்திண்ணன்

 • ஞாலத்திருவன்

 • ஞாலத்திறத்தன்

 • ஞாலத்திறலோன்

 • ஞாலத்திறல்

 • ஞாலத்தீ

 • ஞாலத்துணை

 • ஞாலத்துணைவன்

 • ஞாலத்துரை

 • ஞாலத்துறைவன்

 • ஞாலத்தென்னன்

 • ஞாலத்தென்றல்

 • ஞாலத்தேவன்

 • ஞாலத்தோன்றல்

 • ஞாலத்தோழன்

 • ஞாலநன்னன்

 • ஞாலநம்பி

 • ஞாலநல்லன்

 • ஞாலநல்லோன்

 • ஞாலநாகன்

 • ஞாலநாடன்

 • ஞாலநிலவன்

 • ஞாலநிலவு

 • ஞாலநெஞ்சன்

 • ஞாலநெறியன்

 • ஞாலன்

 • ஞாலப்பன்

 • ஞாலப்பரிதி

 • ஞாலப்பாண்டியன்

 • ஞாலப்பாரி

 • ஞாலப்பாவலன்

 • ஞாலப்பிறை

 • ஞாலப்பிள்ளை

 • ஞாலப்புகழன்

 • ஞாலப்புலவன்

 • ஞாலப்பூவன்

 • ஞாலப்பெரியன்

 • ஞாலப்பேகன்

 • ஞாலப்பொருநன்

 • ஞாலப்பொருப்பன்

 • ஞாலப்பொறை

 • ஞாலப்பொறையன்

 • ஞாலப்பொழிலன்

 • ஞாலப்பொழில்

 • ஞாலமகன்

 • ஞாலமணி

 • ஞாலமதி

 • ஞாலமன்னன்

 • ஞாலமருதன்

 • ஞாலமறவன்

 • ஞாலமலை

 • ஞாலமலையன்

 • ஞாலமல்லன்

 • ஞாலமள்ளன்

 • ஞாலமழவன்

 • ஞாலமாறன்

 • ஞாலமுகன்

 • ஞாலமுகிலன்

 • ஞாலமுடி

 • ஞாலமுதன்

 • ஞாலமுதல்வன்

 • ஞாலமுத்தன்

 • ஞாலமுத்து

 • ஞாலமுரசு

 • ஞாலமெய்யன்

 • ஞாலமைந்தன்

 • ஞாலம்

 • ஞாலவண்ணன்

 • ஞாலவரசன்

 • ஞாலவரசு

 • ஞாலவரம்பன்