தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சோர்விலான்

 • சோர்வு

  அயர்ச்சி

 • சோலை

 • சோலைக்கதிர்

 • சோலைக்கனி

 • சோலைக்கிளி

 • சோலைக்கிள்ளி

 • சோலைக்கிழான்

 • சோலைக்கீரன்

 • சோலைக்குன்றன்

 • சோலைக்குமரன்

 • சோலைக்குயில்

 • சோலைக்கூத்தன்

 • சோலைக்கோடன்

 • சோலைக்கோன்

 • சோலைக்கோமான்

 • சோலைக்கோவன்

 • சோலைச்சுடர்

 • சோலைச்செம்மல்

 • சோலைத்தம்பி

 • சோலைத்தென்றல்

 • சோலைத்தேவன்

 • சோலைநம்பி

 • சோலைநாடன்

 • சோலைநிலவன்

 • சோலைநிலவு

 • சோலைநெஞ்சன்

 • சோலைநேயன்

 • சோலைமணி

 • சோலைமதி

 • சோலைமறவன்

 • சோலைமலை

 • சோலைமாண்பன்

 • சோலைமுத்தன்

 • சோலைமுத்து

 • சோலைமுருகன்

 • சோலையன்

 • சோலையப்பன்

 • சோலையரசன்

 • சோலையரசு

 • சோலையூரன்

 • சோலையொளி

 • சோலைவண்ணன்

 • சோலைவரம்பன்

 • சோலைவளத்தன்

 • சோலைவளவன்

 • சோலைவள்ளல்

 • சோலைவழுதி

 • சோலைவாகை

 • சோலைவாணன்

 • சோலைவிழியன்

 • சோலைவீரன்

 • சோலைவென்றி

 • சோலைவென்றியன்

 • சோலைவெற்பன்

 • சோலைவெற்றி

 • சோலைவெற்றியன்

 • சோலைவேங்கை

 • சோலைவேந்தன்

 • சோலைவேலன்

 • சோலைவேலவன்

 • சோலைவேலோன்

 • சோலைவேல்

 • சோலைவேளிர்

 • சோலைவேள்

 • சோழக்கடல்

 • சோழக்கணை

 • சோழக்கதிரன்

 • சோழக்கதிரவன்

 • சோழக்கதிர்

 • சோழக்கூத்தன்

 • சோழக்கேள்வன்

 • சோழக்கொடி

 • சோழக்கொன்றை

 • சோழக்கொற்றன்

 • சோழக்கொற்றவன்

 • சோழக்கொழுந்து

 • சோழக்கோ

 • சோழக்கோடன்

 • சோழக்கோதை

 • சோழக்கோன்

 • சோழக்கோமான்

 • சோழக்கோவன்

 • சோழச்சாந்து

 • சோழச்சான்றோன்

 • சோழச்சாரல்

 • சோழச்சீரன்

 • சோழச்சீராளன்

 • சோழச்சீரோன்

 • சோழச்சுடரோன்

 • சோழச்சுடர்

 • சோழச்சென்னி

 • சோழச்செம்மல்

 • சோழச்செல்வன்

 • சோழச்சேந்தன்

 • சோழச்சேய்

 • சோழத்தகை

 • சோழத்தகையன்

 • சோழத்தங்கன்

 • சோழத்தனையன்

 • சோழத்தமிழன்