தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சொன்மணி

 • சொன்மதி

 • சொன்மலை

 • சொன்மாண்பன்

 • சொன்மாறன்

 • சொன்முத்தன்

 • சொன்முரசு

 • சொற்கடல்

 • சொற்கணை

 • சொற்கதிர்

 • சொற்கனல்

 • சொற்கிள்ளி

 • சொற்கிழான்

 • சொற்கீரன்

 • சொற்குன்றன்

 • சொற்குரிசில்

 • சொற்கோ

 • சொற்கோடன்

 • சொற்கோதை

 • சொற்கோன்

 • சொற்கோமான்

 • சொற்கோவன்

 • சொற்சுடர்

 • சொற்செம்மல்

 • சொற்செல்வன்

 • சொற்சேந்தன்

 • சொற்சோலை

 • சொல்

  மொழி

 • சொல்லன்பன்

 • சொல்லரசன்

 • சொல்லரசு

 • சொல்லழகன்

 • சொல்லாளன்

 • சொல்லாழி

 • சொல்லினியன்

 • சொல்லின்பன்

 • சொல்லேருழவன்

 • சொல்லோவியன்

 • சொல்வண்ணன்

 • சொல்வரம்பன்

 • சொல்வல்லோன்

 • சொல்வளத்தன்

 • சொல்வளவன்

 • சொல்வள்ளல்

 • சொல்வழுதி

 • சொல்வாகை

 • சொல்வாணன்

 • சொல்வேங்கை

 • சொல்வேந்தன்