தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • செங்கணான்

 • செங்கண்ணன்

 • செங்கதிரண்ணல்

 • செங்கதிரன்பன்

 • செங்கதிரப்பன்

 • செங்கதிரமுதன்

 • செங்கதிரமுது

 • செங்கதிரரசன்

 • செங்கதிரரசு

 • செங்கதிரருவி

 • செங்கதிரழகன்

 • செங்கதிரழகு

 • செங்கதிரினியன்

 • செங்கதிரின்பன்

 • செங்கதிருழவன்

 • செங்கதிரூரன்

 • செங்கதிரெழினி

 • செங்கதிரெழிலன்

 • செங்கதிரேந்தல்

 • செங்கதிரோன்

 • செங்கதிர்

 • செங்கதிர்க்காரி

 • செங்கதிர்க்கிள்ளி

 • செங்கதிர்க்கிழான்

 • செங்கதிர்க்கீரன்

 • செங்கதிர்க்குன்றன்

 • செங்கதிர்க்குமரன்

 • செங்கதிர்க்குரிசில்

 • செங்கதிர்க்கூத்தன்

 • செங்கதிர்க்கேள்வன்

 • செங்கதிர்க்கோ

 • செங்கதிர்க்கோடன்

 • செங்கதிர்க்கோதை

 • செங்கதிர்க்கோன்

 • செங்கதிர்க்கோமான்

 • செங்கதிர்க்கோவன்

 • செங்கதிர்ச்சீரன்

 • செங்கதிர்ச்சீரோன்

 • செங்கதிர்ச்சுடர்

 • செங்கதிர்ச்சென்னி

 • செங்கதிர்ச்செம்மல்

 • செங்கதிர்ச்செல்வன்

 • செங்கதிர்ச்செழியன்

 • செங்கதிர்ச்சேந்தன்

 • செங்கதிர்ச்சேய்

 • செங்கதிர்ச்சேரன்

 • செங்கதிர்ச்சோலை

 • செங்கதிர்ச்சோழன்

 • செங்கதிர்த்தம்பி

 • செங்கதிர்த்தாரன்

 • செங்கதிர்த்தாரோன்

 • செங்கதிர்த்திருவன்

 • செங்கதிர்த்தென்னன்

 • செங்கதிர்த்தென்றல்

 • செங்கதிர்த்தேவன்

 • செங்கதிர்நம்பி

 • செங்கதிர்நாகன்

 • செங்கதிர்நாடன்

 • செங்கதிர்நிலவன்

 • செங்கதிர்நெஞ்சன்

 • செங்கதிர்நேயன்

 • செங்கதிர்ப்பரிதி

 • செங்கதிர்ப்பாரி

 • செங்கதிர்ப்பித்தன்

 • செங்கதிர்ப்பிறை

 • செங்கதிர்ப்பொழில்

 • செங்கதிர்மகன்

 • செங்கதிர்மணி

 • செங்கதிர்மதி

 • செங்கதிர்மன்னன்

 • செங்கதிர்மானன்

 • செங்கதிர்மாறன்

 • செங்கதிர்முடி

 • செங்கதிர்முதல்வன்

 • செங்கதிர்முத்தன்

 • செங்கதிர்முத்து

 • செங்கதிர்முருகன்

 • செங்கதிர்மைந்தன்

 • செங்கதிர்வண்ணன்

 • செங்கதிர்வளத்தன்

 • செங்கதிர்வளவன்

 • செங்கதிர்வள்ளல்

 • செங்கதிர்வழுதி

 • செங்கதிர்வாணன்

 • செங்கதிர்வேங்கை

 • செங்கதிர்வேந்தன்

 • செங்கதிர்வேலன்

 • செங்கதிர்வேலோன்

 • செங்கிள்ளி

 • செங்கிழான்

 • செங்கீரன்

 • செங்குட்டுவன்

 • செங்குன்றன்

 • செங்குமரன்

 • செங்குரிசில்

 • செங்கேள்வன்

 • செங்கேழன்

 • செங்கையாழியான்

 • செங்கொடியோன்

 • செங்கோ

 • செங்கோடன்