தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • சுடரண்ணல்

 • சுடரன்

 • சுடரன்பன்

 • சுடரன்பு

 • சுடரப்பன்

 • சுடரமுதன்

 • சுடரமுது

 • சுடரரசன்

 • சுடரரசு

 • சுடரருவி

 • சுடரறவோன்

 • சுடரறிஞன்

 • சுடரறிவன்

 • சுடரறிவு

 • சுடரழகன்

 • சுடரழகு

 • சுடரவன்

 • சுடராற்றல்

 • சுடராளன்

 • சுடராழி

 • சுடரினியன்

 • சுடரின்பன்

 • சுடரூரன்

 • சுடரெழிலன்

 • சுடரெழிலோன்

 • சுடரேந்தல்

 • சுடரேந்தி

 • சுடரையன்

 • சுடரொளி

 • சுடரொளியன்

 • சுடரோன்

 • சுடர்

  ஞாயிறு, திங்கள், தீ, ஒளி

 • சுடர்க்கதிர்

 • சுடர்க்காரி

 • சுடர்க்கிள்ளி

 • சுடர்க்கிழான்

 • சுடர்க்கீரன்

 • சுடர்க்குன்றன்

 • சுடர்க்குமரன்

 • சுடர்க்குரிசில்

 • சுடர்க்கூத்தன்

 • சுடர்க்கேள்வன்

 • சுடர்க்கொடியோன்

 • சுடர்க்கோ

 • சுடர்க்கோடன்

 • சுடர்க்கோதை

 • சுடர்க்கோன்

 • சுடர்க்கோமான்

 • சுடர்க்கோவன்

 • சுடர்ச்சென்னி

 • சுடர்ச்செம்மல்

 • சுடர்ச்செல்வன்

 • சுடர்ச்செழியன்

 • சுடர்ச்சேந்தன்

 • சுடர்ச்சேய்

 • சுடர்ச்சேரன்

 • சுடர்ச்சோழன்

 • சுடர்த்தகை

 • சுடர்த்தகையன்

 • சுடர்த்தங்கன்

 • சுடர்த்தங்கம்

 • சுடர்த்தனையன்

 • சுடர்த்தம்பி

 • சுடர்த்தலைவன்

 • சுடர்த்திண்ணன்

 • சுடர்த்திருவன்

 • சுடர்த்திறத்தன்

 • சுடர்த்திறலோன்

 • சுடர்த்திறல்

 • சுடர்த்தீ

 • சுடர்த்துணை

 • சுடர்த்துரை

 • சுடர்த்தூயோன்

 • சுடர்த்தென்னன்

 • சுடர்த்தென்றல்

 • சுடர்த்தேவன்

 • சுடர்த்தோன்றல்

 • சுடர்நம்பி

 • சுடர்நல்லோன்

 • சுடர்நாகன்

 • சுடர்நாடன்

 • சுடர்நிலவன்

 • சுடர்நெஞ்சன்

 • சுடர்நேயன்

 • சுடர்ப்பகலோன்

 • சுடர்ப்பரிதி

 • சுடர்ப்பாரி

 • சுடர்ப்பிறை

 • சுடர்ப்புகழன்

 • சுடர்ப்புலவன்

 • சுடர்மகன்

 • சுடர்மணி

 • சுடர்மதி

 • சுடர்மன்னன்

 • சுடர்மருகன்

 • சுடர்மருதன்

 • சுடர்மறவன்

 • சுடர்மலை

 • சுடர்மலையன்

 • சுடர்மல்லன்

 • சுடர்மள்ளன்