தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கடனம்பி

 • கடனாகன்

 • கடனாடன்

 • கடப்பஞ்சோலை

 • கடப்பந்தார்

 • கடப்பந்தென்றல்

 • கடப்பமார்பன்

 • கடப்பமாறன்

 • கடப்பமைந்தன்

 • கடம்பண்ணல்

 • கடம்பநன்னன்

 • கடம்பநம்பி

 • கடம்பநல்லன்

 • கடம்பநல்லோன்

 • கடம்பநாகன்

 • கடம்பநாடன்

 • கடம்பநிலவன்

 • கடம்பநிலவு

 • கடம்பநெஞ்சன்

 • கடம்பன்

 • கடம்பன்பன்

 • கடம்பமணி

 • கடம்பமன்னன்

 • கடம்பமறவன்

 • கடம்பமுதன்

 • கடம்பமுது

 • கடம்பரசன்

 • கடம்பரசு

 • கடம்பழகன்

 • கடம்பழகு

 • கடம்பவளத்தன்

 • கடம்பவளவன்

 • கடம்பவள்ளல்

 • கடம்பவழுதி

 • கடம்பவாணன்

 • கடம்பவிறலோன்

 • கடம்பவிறல்

 • கடம்பவீரன்

 • கடம்பவெற்பன்

 • கடம்பவேந்தன்

 • கடம்பவேலன்

 • கடம்பவேள்

 • கடம்பாளன்

 • கடம்பாழி

 • கடம்பினியன்

 • கடம்பின்பன்

 • கடம்பு

 • கடம்புடையான்

 • கடம்பூரன்

 • கடம்பெழினி

 • கடம்பெழிலன்

 • கடம்பெழிலோன்

 • கடம்பையன்

 • கடற்கதிர்

 • கடற்கலை

 • கடற்கலைஞன்

 • கடற்காவலன்

 • கடற்கிள்ளை

 • கடற்கிழான்

 • கடற்கீரன்

 • கடற்குமரன்

 • கடற்குரிசில்

 • கடற்கூத்தன்

 • கடற்கேள்வன்

 • கடற்கோ

 • கடற்கோடன்

 • கடற்கோதை

 • கடற்கோன்

 • கடற்கோமான்

 • கடற்கோவன்

 • கடற்சாரல்

 • கடற்சுடரேன்

 • கடற்சுடர்

 • கடற்சென்னி

 • கடற்செம்மல்

 • கடற்செல்வன்

 • கடற்செழியன்

 • கடற்சேந்தன்

 • கடற்சேய்

 • கடற்சேரன்

 • கடற்சோழன்

 • கடற்பகலோன்

 • கடற்பரிதி

 • கடற்பாண்டியன்

 • கடற்பாரி

 • கடற்பாவலன்

 • கடற்பித்தன்

 • கடற்பிறை

 • கடற்புகழன்

 • கடற்புலவன்

 • கடற்பூவன்

 • கடற்பெரியன்

 • கடற்பேகன்

 • கடற்பொன்னன்

 • கடற்பொருநன்

 • கடற்பொருப்பன்

 • கடற்பொறை

 • கடற்பொறையன்

 • கடற்பொழிலன்

 • கடற்பொழில்

 • கடற்போரோன்