தமிழ்ப் பெயர்கள்

நட்சத்திரப்படி பெயர் இட
 • கோ

  அரசு, தலைமை

 • கோக்கடல்

 • கோக்கணை

 • கோக்கண்ணன்

 • கோக்கண்ணு

 • கோக்கதிர்

 • கோக்கனல்

 • கோக்கனி

 • கோக்கலை

 • கோக்கலையன்

 • கோக்காடன்

 • கோக்காவலன்

 • கோக்கிளி

 • கோக்கிள்ளி

 • கோக்கிழான்

 • கோக்கீரன்

 • கோக்குடிமகன்

 • கோக்குன்றன்

 • கோக்குமரன்

 • கோக்குரிசில்

 • கோக்குளத்தன்

 • கோக்கூடலன்

 • கோக்கூத்தன்

 • கோக்கொடி

 • கோக்கொன்றை

 • கோக்கொற்றவன்

 • கோக்கொழுந்து

 • கோக்கோடன்

 • கோக்கோதை

 • கோக்கோமான்

 • கோக்கோவன்

 • கோச்சான்றோன்

 • கோச்சீரன்

 • கோச்சீராளன்

 • கோச்சீரோன்

 • கோச்சுடரோன்

 • கோச்சுடர்

 • கோச்சுனை

 • கோச்சுனையான்

 • கோச்செந்தில்

 • கோச்சென்னி

 • கோச்செம்மல்

 • கோச்செல்வன்

 • கோச்செழியன்

 • கோச்சேந்தன்

 • கோச்சேய்

 • கோச்சேரன்

 • கோச்சேரலாதன்

 • கோச்சோலை

 • கோச்சோலையன்

 • கோச்சோழன்

 • கோடன்

 • கோடு

  மலை

 • கோடை

 • கோடைக்கனல்

 • கோடைச்சுடர்

 • கோடைச்சோலை

 • கோடைத்தென்றல்

 • கோடைநிலவன்

 • கோடைப்பரிதி

 • கோடைப்பொழிலோன்

 • கோடைப்பொழில்

 • கோடைமதி

 • கோதை

  மாலை

 • கோதைக்கடல்

 • கோதைக்கணை

 • கோதைக்கண்ணன்

 • கோதைக்கண்ணு

 • கோதைக்கதிர்

 • கோதைக்கனி

 • கோதைக்கலை

 • கோதைக்கலைஞன்

 • கோதைக்கிளி

 • கோதைக்கிள்ளி

 • கோதைக்கிழான்

 • கோதைக்கீரன்

 • கோதைக்குடிமகன்

 • கோதைக்குன்றன்

 • கோதைக்குமரன்

 • கோதைக்குரிசில்

 • கோதைக்குளத்தன்

 • கோதைக்கூத்தன்

 • கோதைக்கேள்வன்

 • கோதைக்கொடி

 • கோதைக்கொடியோன்

 • கோதைக்கொன்றை

 • கோதைக்கொற்றன்

 • கோதைக்கொற்றவன்

 • கோதைக்கொழுந்து

 • கோதைக்கோ

 • கோதைக்கோடன்

 • கோதைக்கோன்

 • கோதைக்கோமான்

 • கோதைக்கோவன்

 • கோதைசூடி

 • கோதைச்சான்றோன்

 • கோதைச்சீரன்

 • கோதைச்சீராளன்

 • கோதைச்சீரோன்

 • கோதைச்சுடரோன்

 • கோதைச்சுடர்